Thông tư 05/2008/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 05/2008/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 05/2008/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hóa gia đình ở địa phương do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 05/2008/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Quốc Triệu Ngày ban hành: 14/05/2008 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông tư 05/2008/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hóa gia đình ở địa phương do Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH Ở ĐỊA ...
 • Phần 1: CHI CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
 • I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
 • II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 • III.CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ
 • Phần 2: TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN
 • I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
 • II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 • III. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ
 • Phần 3: CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC DÂN SỐ- KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH Ở XÃ
 • I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH DS-KHHGĐ XÃ
 • II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH THÔN BẢN
 • Phần 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 05/2008/TT-BYT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 05/2008/TT-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 05/2008/TT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 05/2008/TT-BYT

Đang cập nhật