Luật dầu khí sửa đổi 2008

Click để xem chi tiết và Tải về Luật dầu khí sửa đổi 2008

Tiêu đề: Luật dầu khí sửa đổi 2008 Số hiệu: 10/2008/QH12 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 03/06/2008 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Luật dầu khí sửa đổi 2008

 • Điều 1.
 • 1. Khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung ...
 • 2. Khoản 12 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung ...
 • 3. Bổ sung khoản 13 Điều 3 như sau
 • 4. Bổ sung khoản 14 Điều 3 như sau
 • 5. Bổ sung khoản 15 Điều 3 như sau
 • 6. Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau ...
 • 7. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau ...
 • 8. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau ...
 • 9. Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau ...
 • 10. Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau ...
 • 11. Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau ...
 • 12. Điều 26 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau
 • 13. Điểm đ khoản 1 Điều 28 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi ...
 • 14. Điểm g khoản 1 Điều 28 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi ...
 • 15. Điều 29 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau
 • 16. Khoản 9 Điều 30 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung ...
 • 17. Điều 32 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau
 • 18. Điều 38 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau
 • 19.
 • 20.
 • Điều 2.

Ngày 03/06/2008, Quốc hội đã ban hành Luật dầu khí sửa đổi 2008.

Theo đó, Luật dầu khí sửa đổi 2008 có những nội dung chính như:

Sửa đổi, bổ sung qui định về nghĩa vụ bán dầu khí tại thị trường Việt Nam của các nhà thầu dầu khí cũng như đổi tên “Tổng Công ty dầu khí Việt Nam” thành “Tập đoàn dầu khí Việt Nam”. Bên cạnh đó, dự án tìm kiếm thăm dò, khai thác khí than được bổ sung vào dự án khuyến khích đầu tư.

Thời hạn tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí cũng được thay đổi trong trường hợp đặc biệt. Theo đó, việc cho phép tiếp tục kéo dài thời gian tìm kiếm thăm dò hoặc thời hạn hợp đồng dầu khí do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Bộ Công thương sẽ chịu trách nhiệm trước Chính phủ về công tác quản lý nhà nước về dầu khí. Như vậy sự thay đổi này chủ yếu nhằm vào việc kéo dài thời gian gia hạn các hợp đồng dầu khí.

Ngoài ra, các quy định về thuế trong Luật dầu khí sửa đổi 2008 cũng được bãi bỏ. Nội dung này được quy định chi tiết trong luật quy định về những sắc thuế tương ứng.

Luật dầu khí sửa đổi 2008 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật dầu khí sửa đổi 2008 để xử lý: