Quyết định 102/2005/QĐ-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 102/2005/QĐ-BNV

Tiêu đề: Quyết định 102/2005/QĐ-BNV phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 102/2005/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đặng Quốc Tiến Ngày ban hành: 21/09/2005 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Quyết định 102/2005/QĐ-BNV phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN ĐIỀU LỆ CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM
 • Điều 1. Phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 3. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt
 • ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM
 • Chương I TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH
 • Điều 1. Tên gọi
 • Điều 2. Mục đích, tôn chỉ
 • Điều 3. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Hiệp hội
 • Điều 4. Địa vị pháp lý của Hiệp hội
 • Chương II CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI
 • Điều 5. Chức năng của Hiệp hội
 • Điều 6. Nhiệm vụ của Hiệp hội
 • Điều 7. Quyền hạn của Hiệp hội
 • Điều 8. Phương thức hoạt động
 • Chương III HỘI VIÊN
 • Điều 9. Điều kiện trở thành Hội viên
 • Điều 10. Quyền lợi của Hội viên
 • Điều 11. Nghĩa vụ của Hội viên
 • Điều 12. Chấm dứt tư cách Hội viên và thủ tục chấm dứt quyền Hội viên
 • Chương IV TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HIỆP HỘI
 • Điều 13. Nguyên tắc tổ chức của Hiệp hội
 • Điều 14. Cơ cấu, tổ chức của Hiệp hội
 • Điều 15. Đại hội nhiệm kỳ (Đại hội toàn thể Hội viên hoặc Đại hội Đại biểu), Hội nghị thường niên và ...
 • Điều 16. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội
 • Điều 17. Hiệp hội tự giải thể
 • Điều 18. Ban chấp hành Trung ương Hiệp hội
 • Điều 19. Nhiệm vụ của Ban chấp hành Trung ương Hiệp hội
 • Điều 20. Nguyên tắc hoạt động của Ban chấp hành Trung ương Hiệp hội
 • Điều 21. Ban Thường vụ Trung ương Hiệp hội
 • Điều 22. Chủ tịch danh dự, Chủ tịch và Phó Chủ tịch
 • Điều 23. Tổng thư ký và Phó Tổng thư ký Hiệp hội
 • Điều 24. Văn phòng Hiệp hội
 • Điều 25. Ban Kiểm tra
 • Điều 26. Thể thức thành lập các Ban chuyên môn, các tổ chức trực thuộc
 • Điều 27. Chi hội và nhiệm vụ của Chi hội
 • Chương V TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA HIỆP HỘI
 • Điều 28. Kinh phí của Hiệp hội có những nguồn thu sau đây
 • Điều 29. Sử dụng kinh phí của Hiệp hội
 • Điều 30. Quản lý, sử dụng tài chính và tài sản
 • Chương VI KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
 • Điều 31. Khen thưởng và kỷ luật
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 32. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 102/2005/QĐ-BNV để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 102/2005/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 102/2005/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 102/2005/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 102/2005/QĐ-BNV

Đang cập nhật