Quyết định 243/2005/QĐ-TTG

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 243/2005/QĐ-TTG

Tiêu đề: Quyết định 243/2005/QĐ-TTG về chương trình hành động của Chình phủ để thực hiện nghị quyết số 46-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 243/2005/QĐ-TTG Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm Ngày ban hành: 05/10/2005 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Quyết định 243/2005/QĐ-TTG về chương trình hành động của Chình phủ để thực hiện nghị quyết số 46-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 46-NQ/TW NGÀY 23 THÁNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 46-NQ/TW NGÀY 23 THÁNG 02 NĂM 2005 CỦA BỘ ...
 • I. MỤC TIÊU
 • 1. Mục tiêu chung
 • 2. Mục tiêu cụ thể
 • a) Các chỉ tiêu chung về sức khỏe cần đạt được vào năm 2010
 • b) Các chỉ tiêu dịch vụ y tế đến năm 2010
 • II. NHIỆM VỤ
 • 1. Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao ...
 • 2. Đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế Việt
 • a) Xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống y tế
 • b) Phát triển và hoàn thiện mạng lưới y tế dự phòng
 • c) Củng cố, hoàn thiện mạng lưới và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
 • d) Phát triển mạng lưới y tế cơ sở
 • 3. Nâng cao sức khỏe nhân dân
 • 4. Nghiên cứu, kế thừa, bảo tồn và phát triển y dược học cổ truyền
 • 5. Phát triển nguồn nhân lực
 • 6. Sản xuất, cung ứng thuốc, vắc xin và sinh phẩm y tế
 • 7. Trang thiết bị và nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong y tế
 • 8. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác y tế
 • a) Đổi mới cơ chế, chính sách
 • b) Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước
 • 9. Tăng cường hợp tác quốc tế
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN QUY ĐỊNH TẠI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 243/2005/QĐ-TTG để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 243/2005/QĐ-TTG

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 243/2005/QĐ-TTG

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 243/2005/QĐ-TTG

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 243/2005/QĐ-TTG

Đang cập nhật