Quyết định 247/2005/QĐ-TTG

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 247/2005/QĐ-TTG

Tiêu đề: Quyết định 247/2005/QĐ-TTG phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty công nghiệp Tàu thủy Việt Nam thí điểm mô hình Hội đồng quản trị ký hợp đồng thuê tổng giám đốc điều hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 247/2005/QĐ-TTG Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 06/10/2005 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 247/2005/QĐ-TTG phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty công nghiệp Tàu thủy Việt Nam thí điểm mô hình Hội đồng quản trị ký hợp đồng thuê tổng giám đốc điều hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH
 • Điều 1. Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam thí điểm ...
 • Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam thực hiện thí điểm ký hợp đồng thuê ...
 • Điều 3. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Nội vụ theo dõi thực hiện thí điểm, sơ kết ...
 • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • ĐIỀU LỆ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH HỘI ĐỒNG ...
 • CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (sau đây được gọi tắt là Tổng công ty) hoạt động thí ...
 • Điều 2. Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết ...
 • Điều 3. Ngành, nghề kinh doanh - phạm vi hoạt động
 • Điều 4. Tổng công ty được quản lý bởi Hội đồng quản trị và được điều hành bởi Tổng giám đốc.
 • Điều 5. Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam trong Tổng công ty được tổ chức và hoạt động theo quy định của ...
 • CHƯƠNG II NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA TỔNG CÔNG TY
 • MỤC 1 NGHĨA VỤ CỦA TỔNG CÔNG TY
 • Điều 6. Tổng công ty có nhiệm vụ quản lý hoạt động kinh doanh
 • Điều 7. Tổng công ty có các nghĩa vụ tài chính
 • MỤC 2 QUYỂN CỦA TỔNG CÔNG TY
 • Điều 8. Tổng công ty có quyền về vốn và tài sản
 • Điều 9. Tổng công ty có quyền tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh
 • Điều 10. Tổng công ty có quyền quản lý tài chính
 • CHƯƠNG III TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH TỔNG CÔNG TY
 • Điều 11. Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của Tổng công ty bao gồm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát ...
 • MỤC 1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 • Điều 12. Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện chức năng đại diện trực tiếp chủ sở hữu Nhà nước tại ...
 • Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị
 • Điều 14. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị
 • Điều 15. Cơ cấu thành viên, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng quản trị
 • Điều 16. Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Điều 17. Chế độ làm việc của Hội đồng quản trị
 • Điều 18. Chế độ lương, phụ cấp, thưởng của thành viên chuyên trách và thành viên không chuyên trách Hội ...
 • Điều 19. Điều kiện tham gia quản lý công ty khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng ...
 • MỤC 2 BAN KIỂM SOÁT
 • Điều 20. Hội đồng quản trị thành lập Ban Kiểm soát để giúp Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát tính ...
 • Điều 21. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ban Kiểm soát
 • Điều 22
 • Điều 23. Thành viên Ban Kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 • MỤC 3 TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC
 • Điều 24. Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc
 • Điều 25. Đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn Tổng giám đốc điều hành
 • Điều 26. Tổ chức tuyển dụng, lựa chọn, ký hợp đồng và chấm dứt hợp đồng với Tổng giám đốc
 • MỤC 4 NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG QUẢN LÝ ĐIỀU ...
 • Điều 27.
 • Điều 28. Quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành trong quản lý điều hành Tổng công ...
 • CHƯƠNG IV TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY
 • Điều 29. Vốn và tài sản của Tổng công ty
 • Điều 30. Chế độ hạch toán
 • Điều 31. Doanh thu, chi phí, lợi nhuận
 • Điều 32. Các quỹ tập trung
 • Điều 33. Nguyên tắc hoạt động tài chính
 • CHƯƠNG V QUAN HỆ GIỮA TỔNG CÔNG TY VỚI CÁC CÔNG TY CON VÀ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
 • MỤC 1 QUAN HỆ GIỮA TỔNG CÔNG TY VỚI CÔNG TY CON DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ TOÀN BỘ VỐN ĐIỀU LỆ
 • Điều 34. Công ty thành viên hạch toán độc lập và quan hệ giữa Tổng công ty với công ty thành viên hạch ...
 • Điều 35. Quyền và nghĩa vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên
 • MỤC 2 QUAN HỆ GIỮA TỔNG CÔNG TY VỚI CÁC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 2 THÀNH VIÊN, CÔNG TY LIÊN DOANH ...
 • Điều 36. Quan hệ giữa Tổng công ty với đơn vị thành viên là công ty có cổ phần chi phối, vốn góp chi ...
 • MỤC 3 QUAN HỆ GIỮA TỔNG CÔNG TY VỚI CÁC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 2 THÀNH VIÊN, CÔNG TY LIÊN DOANH ...
 • Điều 37. Quan hệ giữa Tổng công ty với công ty có cổ phần, vốn góp không chi phối của Tổng công ty (công ...
 • MỤC 4 QUAN HỆ GIỮA TỔNG CÔNG TY VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
 • Điều 38
 • MỤC 5 QUAN HỆ VỚI CÁC ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC TỔNG CÔNG TY
 • Điều 39. Đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty có quyền chủ động ký kết các hợp đồng kinh tế, thực ...
 • CHƯƠNG VI HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THAM GIA QUẢN LÝ TỔNG CÔNG TY
 • Điều 40. Các hình thức và tổ chức để người lao động tham gia quản lý Tổng công ty
 • Điều 41. Nội dung tham gia quản lý Tổng công ty của người lao động
 • CHƯƠNG VII MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔNG CÔNG TY VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
 • Điều 42. Mối quan hệ với Chính phủ
 • Điều 43. Mối quan hệ với Bộ Tài chính
 • Điều 44. Mối quan hệ với Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành có liên quan
 • Điều 45. Quan hệ với chính quyền địa phương các cấp
 • CHƯƠNG VIII TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN
 • Điều 46. Tổ chức lại Tổng công ty, thay đổi tổ chức, bổ sung, giảm bớt các công ty con
 • Điều 47. Giải thể Tổng công ty
 • Điều 48. Phá sản Tổng công ty
 • CHƯƠNG IX ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 49. Điều lệ này áp dụng trong Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam. Tất cả các cá nhân, công ...
 • Điều 50. Trong trường hợp các quy định khác không phù hợp với Điều lệ của Tổng công ty, thì Tổng công ...
 • Phụ lục số 1 DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM ...
 • Phụ lục số 2 DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON VÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT ...
 • Phụ lục số 3 NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 247/2005/QĐ-TTG để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 247/2005/QĐ-TTG

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 247/2005/QĐ-TTG

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 247/2005/QĐ-TTG

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 247/2005/QĐ-TTG

Đang cập nhật