Quyết định 23/1998/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 23/1998/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 23/1998/QĐ-UB về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Số hiệu: 23/1998/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lương Ngọc Cừ Ngày ban hành: 17/07/1998 Lĩnh vực: Đất đai, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 23/1998/QĐ-UB về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUI ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UBND QUẬN, HUYỆN, PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản Quy định về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố; Chủ tịch UBND các quận ...
 • QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UBND QUẬN, HUYỆN PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN TRONG LĨNH VỰC QUẢN ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1 . Đất đai là tài nguyên qúy giá, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý. Quản lý ...
 • Điều 2 . UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về ...
 • Điều 3 . Phòng Địa chính quản lý nhà các quận, huyện chịu trách nhiệm trước UBND quận, huyện trong việc ...
 • Chương 2: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UBND QUẬN, HUYỆN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT
 • Điều 4 . Căn cứ quy hoạch tổng thể của Thành phố đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn của ...
 • Điều 5 . UBND quận, huyện quản lý, theo dõi và xử lý theo thẩm quyền các biến động về đất, loại đất, ...
 • Điều 6 . UBND quận, huyện chịu trách nhiệm xác nhận và đề xuất ý kiến với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ...
 • Điều 7 . UBND huyện tổ chức thực hiện việc giao đất cho các hộ gia đình và cá nhân sử dụng vào mục đích ...
 • Điều 8 . Phòng Địa chính, quản lý nhà quận, huyện làm thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất ở đô thị trình ...
 • Điều 9 . UBND quận, huyện tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về ...
 • Điều 10 . UBND quận, huyện chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn thực hiện rà soát thống kê các tổ chức ...
 • Điều 11 . UBND quận huyện có trách nhiệm cung cấp các tài liệu cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ...
 • Điều 12 . Thẩm quyền của UBND quận, huyện khi xử lý vi phạm hành chính về quản lý và sử dụng đất đai ...
 • Chương 3: NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ THỊ TRẤN TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI
 • Điều 13 . Căn cứ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của quận huyện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt UBND ...
 • Điều 14 . 1/ UBND phường, xã, thị trấn có trách nhiệm quản lý chặt toàn bộ hiện trạng sử dụng đất và ...
 • Điều 15 . UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tiến hành thống kê đất đai mỗi năm 1 lần, kiểm kê ...
 • Điều 16 . UBND phường, xã, thị trấn có trách nhiệm quản lý đất đai địa phương mình theo quy hoạch kế ...
 • Điều 17 . UBND xã giải quyết thủ tục chuyển đổi, thừa kế, cho thuê quyền sử dụng đất ở nông thôn.
 • Điều 18 . UBND xã chịu trách nhiệm quản lý qũi đất nông nghiệp dành cho nhu cầu công ích được cấp có ...
 • Điều 19 . UBND phường, thị trấn hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc kê khai đăng ký nhà ở, đất ở, đô ...
 • Điều 20 . UBND phường, xã, thị trấn lập và quản lý sử dụng hồ sơ Địa chính bao gồm:
 • Điều 21 . UBND phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm:
 • Điều 22 . UBND phường, xã, thị trấn chủ trì phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ ...
 • Điều 23 . UBND phường, xã, thị trấn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra và thanh tra việc chấp hành ...
 • Điều 24 . UBND phường, xã, thị trấn phải thường xuyên kiểm tra phát hiện các trường hợp vi phạm Luật ...
 • Chương 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 25 . UBND quận, huyện và phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành kiểm tra đôn đốc và tổ chức ...
 • Điều 26 . Sở Địa chính là cơ quan chuyên môn giúp UBND Thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ...
 • Điều 27 . Tập thể, cá nhân có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này không làm tròn nhiệm vụ hoặc ...
 • Điều 28 . Trong qúa trình thực hiện Quy định này nếu UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn và các ngành ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 23/1998/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 23/1998/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 23/1998/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 23/1998/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 23/1998/QĐ-UB

Đang cập nhật