Quyết định 21/2008/QĐ-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 21/2008/QĐ-BCT

Tiêu đề: Quyết định 21/2008/QĐ-BCT về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 21/2008/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng Ngày ban hành: 31/07/2008 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 21/2008/QĐ-BCT về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI VỚI CÁC ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định ...
 • Điều 3. Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh biên giới đất liền; Chánh ...
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI VỚI CÁC NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI VỚI ...
 • Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc hoạt động
 • Chương II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 • Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Chương III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, HỘI HỌP
 • Điều 5. Chế độ báo cáo
 • Điều 6. Chế độ hội họp
 • Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 7. Trách nhiệm trong tổ chức thực hiện
 • Điều 8. Bổ sung, sửa đổi
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 21/2008/QĐ-BCT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 21/2008/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 21/2008/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 21/2008/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 21/2008/QĐ-BCT

Đang cập nhật