Quyết định 3271/2005/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3271/2005/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 3271/2005/QĐ-BYT về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Bộ trưởng Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 3271/2005/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Thị Trung Chiến Ngày ban hành: 08/09/2005 Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 3271/2005/QĐ-BYT về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Bộ trưởng Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH BỘ Y TẾ
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Bộ Y tế ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
 • Điều 3. Các ông, bà: thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc ...
 • QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH BỘ Y TẾ
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) được thành lập theo ...
 • Điều 2. Nguyên tắc phân công trách nhiệm
 • Điều 3. Đơn vị thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo
 • Chương 2: PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
 • Điều 4. Bộ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo
 • Điều 5. Thứ trưởng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo
 • Điều 6. Chánh Văn phòng, Uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo
 • Điều 7. Vụ trưởng Vụ Tổ chức- Cán bộ, Uỷ viên Ban Chỉ đạo
 • Điều 8. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Uỷ viên Ban Chỉ đạo
 • Điều 9. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính, Uỷ viên Ban Chỉ đạo
 • Điều 10. Các thành viên khác của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm
 • Điều 11. Nhiệm vụ của Đơn vị thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo gồm:
 • Chương 3: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
 • Điều 12. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ làm việc kiêm nhiệm; họp định kỳ mỗi Quý một lần vào ngày thứ ...
 • Điều 13. Đơn vị thường trực giúp việc đặt tại Văn phòng Bộ Y tế thực hiện chế độ làm việc thường trực ...
 • Điều 14. Ban Chỉ đạo làm việc với các bộ, ngành, địa phương để xin ý kiến tham gia các vấn đề cụ thể ...
 • Điều 15. Ban Chỉ đạo xây dựng cơ chế phối hợp, hợp tác với các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia quản ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3271/2005/QĐ-BYT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3271/2005/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3271/2005/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3271/2005/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3271/2005/QĐ-BYT

Đang cập nhật