Điều ước quốc tế 29/2005/LPQT

Click để xem chi tiết và Tải về Điều ước quốc tế 29/2005/LPQT

Tiêu đề: Hiệp định số 29/2005/LPQT về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Số hiệu: 29/2005/LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Người ký: Nguyễn Tấn Dũng, *** Ngày ban hành: 21/02/2005 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Hiệp định số 29/2005/LPQT về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

 • HIỆP ĐỊNH VỀ HỢP TÁC KINH TẾ, VĂN HÓA, KHOA HỌC KỸ THUẬT GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...
 • Điều 1. Căn cứ vào điểm 1.1, Điều 1 Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giai đoạn ...
 • Điều 2. Năm 2005, Việt Nam cấp 650 học bổng đào tạo tại Việt Nam ở bậc đại học và sau đại học, hệ dài ...
 • Điều 3. Giao hai Bộ Lao động hai Bên sớm hoàn chỉnh và ký "Thỏa thuận về việc cử và tiếp nhận chuyên ...
 • Điều 4. Hợp tác trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và khí tượng thủy văn:
 • Điều 5. Tiếp tục hợp tác khám chữa bệnh, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn và quản lý ...
 • Điều 6. Hai Bên tăng cường và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học và ...
 • Điều 7. Hai Bên tăng cường hợp tác về du lịch, mở rộng việc trao đổi khách du lịch giữa hai nước và với ...
 • Điều 8. Hai Bên tạo điều kiện và khuyến khích các ngành, địa phương trao đổi đoàn tham quan, khảo sát ...
 • Điều 9. Hiệp định này có hiệu lực từ ngày ký đến ngày Hiệp định kế tiếp được ký kết.
 • PHỤ LỤC SỐ 1 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CỦA VIỆT NAM DÀNH CHO LÀO NĂM 2005
 • PHỤ LỤC SỐ 2 ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HỌC SINH LÀO TẠI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2005
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Điều ước quốc tế 29/2005/LPQT để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Điều ước quốc tế 29/2005/LPQT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Điều ước quốc tế 29/2005/LPQT

Đang cập nhật

Bình luận về Điều ước quốc tế 29/2005/LPQT

Đang cập nhật

Án lệ về Điều ước quốc tế 29/2005/LPQT

Đang cập nhật