Điều ước quốc tế 19/2005/LPQT

Click để xem chi tiết và Tải về Điều ước quốc tế 19/2005/LPQT

Tiêu đề: Hiệp định số 19/2005/LPQT về hỗ trợ tài chính cho Quỹ uỷ thác lâm nghiệp giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Phần Lan Số hiệu: 19/2005/LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Hoàng Anh Ngày ban hành: 11/11/2004 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tài chính

Mục lục Hiệp định số 19/2005/LPQT về hỗ trợ tài chính cho Quỹ uỷ thác lâm nghiệp giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Phần Lan

 • AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC ...
 • ARTICLE I Scope and Objective
 • ARTICLE II Principles of Co-operation
 • ARTICLE III Competent Authorities and Implementing Agency
 • ARTICLE IV Financing by Finland
 • ARTICLE V Financing by Vietnam
 • ARTICLE VI Disbursements
 • ARTICLE VII Procurements
 • LARTICLE VIII Information
 • ARTICLE IX Monitoring, Reporting and Evaluation
 • ARTICLE X Auditing
 • ARTICLE XI Suspension
 • ARTICLE XII Liability
 • ARTICLE XIII Special Provisions
 • ARTICLE XIV Entry Into Force, Termination, Amendments and Settlement of Disputes
 • ANNEX Memorandum of Understanding on the Establishment and Management of the Multi-Donor Trust Fund for ...
 • CAM KẾT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Phần Lan về ...
 • Điều I. Phạm vi và mục tiêu
 • Điều II. Các nguyên tắc hợp tác
 • Điều III. Các cấp có thẩm quyền và đơn vị thực hiện
 • Điều IV. Hỗ trợ tài chính của Phần Lan
 • Điều V. Hỗ trợ tài chính của Việt Nam
 • Điều VI. Giải ngân
 • Điều VII. Mua sắm
 • Điều VIII. Thông tin
 • Điều IX. Giám sát, Báo cáo và Đánh giá Báo cáo, giám sát và đánh giá việc thực hiện Ch­ương trình sẽ ...
 • Điều X. Kiểm toán
 • Điều XI. Đình chỉ
 • Điều XII. Trách nhiệm/nghĩa vụ pháp lý
 • Điều XIV. Thời hạn hiệu lực, chấm dứt hiệu lực, sửa đổi và giải quyết tranh chấp
 • PHỤ LỤC Biên bản ghi nhớ về việc thành lập và quản lý Quỹ ủy thác ngành lâm nghiệp tại Việt Nam giai ...

Ngày 21/02/2005, Bộ Ngoại Giao ban hành Hiệp định số 19/2005/LPQT về hỗ trợ tài chính cho Quỹ uỷ thác lâm nghiệp giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Phần Lan.

Phạm vi và mục tiêu

1. Ch­ương trình sẽ được thực hiện theo Biên bản ghi nhớ (MOU) về thành lập và quản lý Quỹ ủy thác ngành lâm nghiệp tại Việt Nam 2004 - 2007 với các phụ lục liên quan đến các Thủ tục, hướng dẫn và Nguyên tắc vận hành Quỹ được ký ngày 23/6/2004 được đính kèm Cam kết này cũng như tuân theo các nội dung sửa đổi sau này của các tài liệu này. Trong giai đoạn chuyển tiếp, thông qua Văn phòng Điều phối Ch­ương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp (FSSP-CO), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) sẽ quản lý Quỹ ủy thác với trợ giúp kỹ thuật từ bên ngoài. Hỗ trợ kỹ thuật sẽ được thực hiện thông qua các cam kết riêng giữa các nhà tài trợ và Bộ NN&PTNT.

2. Mục tiêu tổng thể của Ch­ương trình là quản lý bền vững rừng và bảo tồn đa dạng sinh học nhằm đạt được a) bảo vệ môi trường, b) cải thiện đời sống người dân sống phụ thuộc vào rừng và c) tăng đóng góp của ngành lâm nghiệp cho nền kinh tế quốc dân.

Ch­ương trình có bốn mục tiêu cụ thể là (I). Gắn kết hỗ trợ ODA bám sát hơn với các hoạt động ư­u tiên đã được cam kết và được nêu trong khung Ch­ương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp. (2). Cải thiện xóa đói giảm nghèo đối với hỗ trợ ODA cho ngành lâm nghiệp. (3). Hài hòa hóa hỗ trợ ODA cho ngành lâm nghiệp thông qua giảm chi phí giao dịch của Chính phủ Việt Nam và (4). Hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp tiến đến tiếp cận toàn ngành đối với hỗ trợ ODA cho ngành lâm nghiệp ­ưu tiên hỗ trợ các hoạt động giải quyết vấn đề xóa đói giảm nghèo và các ph­ương thức quản lý rừng bền vững ở cấp chính sách và tiến hành thử nghiệm ở cấp thực hiện.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Điều ước quốc tế 19/2005/LPQT để xử lý:

Tin tức về Điều ước quốc tế 19/2005/LPQT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Điều ước quốc tế 19/2005/LPQT

Đang cập nhật

Bình luận về Điều ước quốc tế 19/2005/LPQT

Đang cập nhật

Án lệ về Điều ước quốc tế 19/2005/LPQT

Đang cập nhật