Thông tư 108/2008/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 108/2008/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 108/2008/TT-BTC hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 108/2008/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp Ngày ban hành: 18/11/2008 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Thông tư 108/2008/TT-BTC hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ NGÂN SÁCH CUỐI NĂM VÀ LẬP, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HÀNG NĂM
 • I. CÔNG TÁC XỬ LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CUỐI NĂM:
 • 1. Thời hạn chi, tạm ứng ngân sách:
 • 2. Xử lý số dư tài khoản tiền gửi:
 • 3. Xử lý số dư dự toán ngân sách:
 • 4. Thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách:
 • 5. Xử lý số dư tạm ứng sau thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách:
 • 6. Thông báo kết quả xét chuyển kinh phí cuối năm cho đơn vị dự toán các cấp:
 • 7. Xử lý số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ủy quyền:
 • 8. Ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước:
 • 9. Chi chuyển nguồn ngân sách và quyết toán chi theo niên độ ngân sách:
 • 10. Xử lý kết dư ngân sách:
 • II. CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HÀNG NĂM:
 • 1. Hạch toán, quyết toán nguồn thực hiện cải cách tiền lương:
 • 2. Đối chiếu số thu, chi ngân sách:
 • 3. Quyết toán chi ngân sách đối với các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ và các dự ...
 • 4. Trách nhiệm lập, báo cáo quyết toán ngân sách của đơn vị dự toán:
 • 5. Xử lý sai phạm được phát hiện trong quá trình xét duyệt, thẩm định, thanh tra, kiểm toán quyết toán ...
 • 6. Xử lý và báo cáo kết quả xử lý các kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán:
 • 7. Báo cáo thuyết minh quyết toán ngân sách:
 • 8. Quyết toán kinh phí ủy quyền
 • 9. Quyết toán chi từ nguồn vốn phát hành công trái giáo dục, nguồn trái phiếu Chính phủ;
 • 10. Gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước được Hội đồng nhân dân phê chuẩn:
 • 11. Mẫu biểu quyết toán ngân sách:
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 • BIỂU SỐ 01/TC QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM
 • BIỂU SỐ 01/KB BÁO CÁO TỔNG HỢP SỬ DỤNG DỰ TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB ĐƯỢC GIAO NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH NĂM
 • BIỂU SỐ 01/ĐVDT SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI KINH PHÍ NGÂN SÁCH CẤP CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC CHUYỂN SANG NĂM SAU ...
 • BIỂU SỐ 02/ĐVDT BÁO CÁO SỐ DƯ DỰ TOÁN, DƯ TẠM ỨNG NGÂN SÁCH NĂM ĐỀ NGHỊ XÉT CHUYỂN SANG NĂM SAU
 • BIỂU SỐ 03/ĐVDT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CỦA CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC CHUYỂN SANG NĂM SAU (KHÔNG PHẢI XÉT ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 108/2008/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 108/2008/TT-BTC

Phân tích chính sách về Thông tư 108/2008/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 108/2008/TT-BTC

Án lệ về Thông tư 108/2008/TT-BTC

Đang cập nhật