Luật bảo hiểm y tế 2008

Click để xem chi tiết và Tải về Luật bảo hiểm y tế 2008

Tiêu đề: Luật bảo hiểm y tế 2008 Số hiệu: 25/2008/QH12 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 14/11/2008 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược

Mục lục Luật bảo hiểm y tế 2008

 • LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
 • CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • 5. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đầu tiên theo đăng ...
 • Điều 3. Nguyên tắc bảo hiểm y tế
 • Điều 4. Chính sách của Nhà nước về bảo hiểm y tế
 • Điều 5. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế
 • Điều 6. Trách nhiệm của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế
 • Điều 7. Trách nhiệm của Bộ Tài chính về bảo hiểm y tế
 • Điều 8. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp về bảo hiểm y tế
 • Điều 9. Tổ chức bảo hiểm y tế
 • Điều 10. Kiểm toán quỹ bảo hiểm y tế
 • Điều 11. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • CHƯƠNG II ĐỐI TƯỢNG, MỨC ĐÓNG, TRÁCH NHIỆM VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
 • Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế
 • Điều 14. Tiền lương, tiền công, tiền trợ cấp làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế
 • Điều 15. Phương thức đóng bảo hiểm y tế
 • CHƯƠNG III THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 16. Thẻ bảo hiểm y tế
 • Điều 17. Cấp thẻ bảo hiểm y tế
 • Điều 18. Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế
 • Điều 19. Đổi thẻ bảo hiểm y tế
 • Điều 20. Thu hồi, tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế
 • CHƯƠNG IV PHẠM VI ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 21. Phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
 • Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế
 • Điều 23. Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế
 • CHƯƠNG V TỔ CHỨC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 24. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 25. Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 26. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 27. Chuyển tuyến điều trị
 • Điều 28. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 29. Giám định bảo hiểm y tế
 • CHƯƠNG VI THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 30. Phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 31. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 32. Tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • CHƯƠNG VII QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 33. Nguồn hình thành quỹ bảo hiểm y tế
 • Điều 34. Quản lý quỹ bảo hiểm y tế
 • Điều 35. Sử dụng quỹ bảo hiểm y tế
 • CHƯƠNG VIII QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 36. Quyền của người tham gia bảo hiểm y tế
 • Điều 37. Nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm y tế
 • Điều 38. Quyền của tổ chức, cá nhân đóng bảo hiểm y tế
 • Điều 39. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đóng bảo hiểm y tế
 • Điều 40. Quyền của tổ chức bảo hiểm y tế
 • Điều 41. Trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm y tế
 • Điều 42. Quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 43. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 44. Quyền của tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động
 • Điều 45. Trách nhiệm của tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động
 • CHƯƠNG IX THANH TRA, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 46. Thanh tra bảo hiểm y tế
 • Điều 47. Khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm y tế
 • Điều 48. Tranh chấp về bảo hiểm y tế
 • Điều 49. Xử lý vi phạm
 • CHƯƠNG X ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 50. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 51. Hiệu lực thi hành
 • Điều 52. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Luật bảo hiểm y tế 2008 quy định thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, bắt buộc đối với học sinh, sinh viên, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp. Luật này được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008.

Nội dung Luật bảo hiểm y tế 2008 quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.
Luật bảo hiểm y tế 2008 áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến bảo hiểm y tế. Luật bảo hiểm y tế 2008 không áp dụng đối với bảo hiểm y tế mang tính kinh doanh.

Nội dung Luật bảo hiểm y tế 2008 nói về những nguyên tắc bảo hiểm y tế; chính sách của Nhà nước về bảo hiểm y tế; cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế; trách nhiệm của Bộ y tế; tổ chức, kiểm toán quỹ bảo hiểm y tế; các hành vi bị cấm.

Ngoài ra Luật bảo hiểm y tế 2008 còn quy định về những nội dung sau:

 • Đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế.
 • Thẻ bảo hiểm y tế như việc cấp thẻ, cấp lại thẻ, đổi thẻ, thu hồi, tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế.
 • Phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế, mức hưởng bảo hiểm y tế, những trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế.
 • Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; đăng ký khám chữa bệnh; thủ tục khám, chữa bệnh; giám định bảo hiểm y tế.
 • Phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí.
 • Quỹ bảo hiểm y tế, nguồn hình thành quỹ; việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.Quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.
 • Thanh tra, khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm về bảo hiểm y tế.

Luật bảo hiểm y tế 2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật bảo hiểm y tế 2008 để xử lý:

Tin tức về Luật bảo hiểm y tế 2008

Phân tích chính sách về Luật bảo hiểm y tế 2008

Đang cập nhật

Án lệ về Luật bảo hiểm y tế 2008

Đang cập nhật