Luật cán bộ, công chức 2008

Click để xem chi tiết và Tải về Luật cán bộ, công chức 2008

Tiêu đề: Luật cán bộ, công chức 2008 Số hiệu: 22/2008/QH12 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 13/11/2008 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Luật cán bộ, công chức 2008

 • LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
 • CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức
 • Điều 3. Các nguyên tắc trong thi hành công vụ
 • Điều 4. Cán bộ, công chức
 • Điều 5. Các nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức
 • Điều 6. Chính sách đối với người có tài năng
 • Điều 7. Giải thích từ ngữ
 • CHƯƠNG II NGHĨA VỤ, QUYỀN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
 • Mục 1. NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
 • Điều 8. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân
 • Điều 9. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ
 • Điều 10. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức là người đứng đầu
 • Mục 2. QUYỀN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
 • Điều 11. Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ
 • Điều 12. Quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương
 • Điều 13. Quyền của cán bộ, công chức về nghỉ ngơi
 • Điều 14. Các quyền khác của cán bộ, công chức
 • Mục 3. ĐẠO ĐỨC, VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
 • Điều 15. Đạo đức của cán bộ, công chức
 • Điều 16. Văn hóa giao tiếp ở công sở
 • Điều 17. Văn hóa giao tiếp với nhân dân
 • Mục 4. NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KHÔNG ĐƯỢC LÀM
 • Điều 18. Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ
 • Điều 19. Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước
 • Điều 20. Những việc khác cán bộ, công chức không được làm
 • CHƯƠNG III CÁN BỘ Ở TRUNG ƯƠNG, CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN
 • Điều 21. Cán bộ
 • Điều 22. Nghĩa vụ, quyền của cán bộ
 • Điều 23. Bầu cử, bổ nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức ...
 • Điều 24. Bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ trong cơ quan nhà nước
 • Điều 25. Đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ
 • Điều 26. Điều động, luân chuyển cán bộ
 • Điều 27. Mục đích đánh giá cán bộ
 • Điều 28. Nội dung đánh giá cán bộ
 • Điều 29. Phân loại đánh giá cán bộ
 • Điều 30. Xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm
 • Điều 31. Nghỉ hưu đối với cán bộ
 • CHƯƠNG IV CÔNG CHỨC Ở TRUNG ƯƠNG, CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN
 • Mục 1. CÔNG CHỨC VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC
 • Điều 32. Công chức
 • Điều 33. Nghĩa vụ, quyền của công chức
 • Điều 34. Phân loại công chức
 • Mục 2. TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
 • Điều 35. Căn cứ tuyển dụng công chức
 • Điều 36. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức
 • Điều 37. Phương thức tuyển dụng công chức
 • Điều 38. Nguyên tắc tuyển dụng công chức
 • Điều 39. Cơ quan thực hiện tuyển dụng công chức
 • Điều 40. Tập sự đối với công chức
 • Điều 41. Tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán, Kiểm sát viên
 • Mục 3. CÁC QUY ĐỊNH VỀ NGẠCH CÔNG CHỨC
 • Điều 42. Ngạch công chức và việc bổ nhiệm vào ngạch công chức
 • Điều 43. Chuyển ngạch công chức
 • Điều 44. Nâng ngạch công chức
 • Điều 45. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch công chức
 • Điều 46. Tổ chức thi nâng ngạch công chức
 • Mục 4. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC
 • Điều 47. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng công chức
 • Điều 48. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong đào tạo, bồi dưỡng công chức
 • Điều 49. Trách nhiệm và quyền lợi của công chức trong đào tạo, bồi dưỡng
 • Mục 5. ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM, LUÂN CHUYỂN, BIỆT PHÁI, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC
 • Điều 50. Điều động công chức
 • Điều 51. Bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
 • Điều 52. Luân chuyển công chức
 • Điều 53. Biệt phái công chức
 • Điều 54. Từ chức hoặc miễn nhiệm đối với công chức
 • Mục 6. ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC
 • Điều 55. Mục đích đánh giá công chức
 • Điều 56. Nội dung đánh giá công chức
 • Điều 57. Trách nhiệm đánh giá công chức
 • Điều 58. Phân loại đánh giá công chức
 • Mục 7. THÔI VIỆC, NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC
 • Điều 59. Thôi việc đối với công chức
 • Điều 60. Nghỉ hưu đối với công chức
 • CHƯƠNG V CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ
 • Điều 61. Chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã
 • Điều 62. Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức cấp xã
 • Điều 63. Bầu cử, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã
 • Điều 64. Đánh giá, xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, công ...
 • CHƯƠNG VI QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
 • Điều 65. Nội dung quản lý cán bộ, công chức
 • Điều 66. Thẩm quyền quyết định biên chế cán bộ, công chức
 • Điều 67. Thực hiện quản lý cán bộ, công chức
 • Điều 68. Chế độ báo cáo về công tác quản lý cán bộ, công chức
 • Điều 69. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
 • CHƯƠNG VII CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THI HÀNH CÔNG VỤ
 • Điều 70. Công sở
 • Điều 71. Nhà ở công vụ
 • Điều 72. Trang thiết bị làm việc trong công sở
 • Điều 73. Phương tiện đi lại để thi hành công vụ
 • CHƯƠNG VIII THANH TRA CÔNG VỤ
 • Điều 74. Phạm vi thanh tra công vụ
 • Điều 75. Thực hiện thanh tra công vụ
 • CHƯƠNG IX KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 76. Khen thưởng cán bộ, công chức
 • Điều 77. Miễn trách nhiệm đối với cán bộ, công chức
 • Điều 78. Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ
 • Điều 79. Các hình thức kỷ luật đối với công chức
 • Điều 80. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật
 • Điều 81. Tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức
 • Điều 82. Các quy định khác liên quan đến cán bộ, công chức bị kỷ luật
 • Điều 83. Quản lý hồ sơ khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức
 • CHƯƠNG X ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 84. Áp dụng quy định của Luật cán bộ, công chức đối với các đối tượng khác
 • Điều 85. Điều khoản chuyển tiếp đối với những người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
 • Điều 86. Hiệu lực thi hành
 • Điều 87. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Luật cán bộ, công chức 2008 quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ. Luật này được Quốc Hội thông qua ngày 13/11/2008.

Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật này và các quy định khác có liên quan.

Nội dung của Luật cán bộ, công chức có những quy định cụ thể về nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức; đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức; những việc cán bộ, công chức không được làm; những quy định riêng cho cán bộ ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; công chức ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; các quy định về ngạch công chức; đào tạo, bồi dưỡng công chức; điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức; đánh giá công chức; thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức; những quy định đối với cán bộ, công chức cấp xã; quản lý cán bộ, công chức; các điều kiện bảo đảm thi hành công vụ; thanh tra công vụ; khen thưởng và xử lý vi phạm.

Luật cán bộ, công chức 2008  có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010 và thay thế Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật cán bộ, công chức 2008 để xử lý:

Tin tức về Luật cán bộ, công chức 2008

Bình luận về Luật cán bộ, công chức 2008

Án lệ về Luật cán bộ, công chức 2008

Đang cập nhật