Quyết định 16/2005/QĐ-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 16/2005/QĐ-BNV

Tiêu đề: Quyết định 16/2005/QĐ-BNV phê duyệt bản Điều lệ của Hội Môi trường xây dựng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 16/2005/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đỗ Quang Trung Ngày ban hành: 19/01/2005 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Quyết định 16/2005/QĐ-BNV phê duyệt bản Điều lệ của Hội Môi trường xây dựng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN ĐIỀU LỆ CỦA HỘI MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG VIỆT NAM.
 • Điều 1. Phê duyệt bản Điều lệ Hội Môi trường xây dựng Việt Nam đã được Đại hội nhiệm kỳ IV ngày 14/02 ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 3. Chủ tịch Hội Môi trường xây dựng Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ chịu trách nhiệm ...
 • ĐIỀU LỆ HỘI MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG VIỆT NAM
 • Chương 1: TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH
 • Điều 1. Tên gọi
 • Điều 2. Tôn chỉ mục đích
 • Điều 3. Vị trí
 • Điều 4. Phạm vi hoạt động
 • Chương 2: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
 • Điều 5. Nhiệm vụ của Hội
 • Điều 6. Quyền hạn của Hội
 • Chương 3: HỘI VIÊN
 • Điều 7. Hội viên của Hội
 • Điều 8. Hội viên chính thức
 • Điều 9. Hội viên liên kết
 • Điều 10. Hội viên danh dự
 • Điều 11. Thể thức gia nhập Hội
 • Điều 12. Thể thức xóa tên Hội viên
 • Điều 13. Nhiệm vụ của Hội viên
 • Điều 14. Quyền lợi của Hội viên
 • Chương 4: TỔ CHỨC CỦA HỘI
 • Điều 15. Nguyên tắc tổ chức
 • Điều 16. Tổ chức của Hội bao gồm:
 • Điều 17. Đại hội Đại biểu toàn quốc của Hội
 • Điều 18. Ban chấp hành Trung ­ương Hội
 • Điều 19. Ban thường trực Hội.
 • Điều 20. Chủ tịch Hội
 • Điều 21. Phó Chủ tịch Hội.
 • Điều 22. Tồng thư ký Hội
 • Điều 23. Ban kiểm tra của Hội
 • Điều 24. Ban chuyên môn và các tổ chức trực thuộc Hội
 • Chương 5: TÀI CHÍNH CỦA HỘI
 • Điều 25. Nguồn thu của Hội
 • Điều 26. Các khoản chi của Hội
 • Điều 27. Quản lý tài sản, tài chính
 • Chương 6: KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
 • Điều 28. Khen thưởng
 • Điều 29. Kỷ luật
 • Chương 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 30. Thể thức sửa đổi và bổ sung Điều lệ
 • Điều 31. Hiệu lực thi hành Bản Điều lệ này gồm VII chương, 31 điều đã được Đại hội đại biểu toàn quốc ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 16/2005/QĐ-BNV để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 16/2005/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 16/2005/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 16/2005/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 16/2005/QĐ-BNV

Đang cập nhật