Quyết định 89/2004/QĐ-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 89/2004/QĐ-BNV

Tiêu đề: Quyết định 89/2004/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ Hiệp hội các trường đại học, cao dẳng ngoài công lập Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 89/2004/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đỗ Quang Trung Ngày ban hành: 27/12/2004 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Quyết định 89/2004/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ Hiệp hội các trường đại học, cao dẳng ngoài công lập Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO DẲNG NGOÀI CÔNG LẬP VIỆT NAM.
 • Điều l. Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam đã được Đại hội ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 3. Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức ...
 • ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGOÀI CÔNG LẬP VIỆT NAM
 • Chương 1: TÊN GỌI - MỤC ĐÍCH - MỤC TIÊU
 • Điều 1. Tên gọi
 • Điều 2. Mục tiêu của Hiệp hội.
 • Điều 3. Nhiệm vụ của Hiệp hội.
 • Điều 4. Quyền hạn của Hiệp hội.
 • Chương 2: HỘI VIÊN
 • Điều 5. Hội viên của Hiệp hội.
 • Điều 6. Thủ tục gia nhập hoặc xin xóa tên khỏi danh sách thành viên Hiệp hội.
 • Điều 7. Nghĩa vụ và quyền lợi của Hội viên.
 • Chương 3: TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH
 • Điều 8. Chế độ và nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội.
 • Điều 9. Tổ chức của Hiệp hội.
 • Điều 10. Đại hội của Hiệp hội.
 • Điều 11. Ban Chấp hành Hiệp hội.
 • Điều 12. Thường vụ Ban Chấp hành Hiệp hội.
 • Điều 13. Ban kiểm tra của Hiệp hội
 • Điều 14. Cơ quan Thường trực Hiệp hội .
 • Điều 15. Quy định về hoạt động của các cơ quan Hiệp hội
 • Chương 4: TÀI CHÍNH CỦA HIỆP HỘI
 • Điều 16. Hội phí, lệ phí của Hiệp hội.
 • Điều 17. Phần thu, chi của Hiệp hội.
 • Chương 5: KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
 • Điều 18. Khen thưởng.
 • Điều 19. Kỷ luật
 • Chương 6: CHẤP HÀNH, HIỆU LỰC ĐIỀU LỆ
 • Điều 20. Chấp hành Điều lệ.
 • Điều 21. Hướng dẫn thi hành Điều lệ.
 • Điều 22. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
 • Điều 23. Hiệu lực của Điều lệ.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 89/2004/QĐ-BNV để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 89/2004/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 89/2004/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 89/2004/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 89/2004/QĐ-BNV

Đang cập nhật