Thông tư 49/2009/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 49/2009/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 49/2009/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với quỹ đầu tư phát triển địa phương do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 49/2009/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 12/03/2009 Lĩnh vực: Tài chính, Kế toán, kiểm toán, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 49/2009/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với quỹ đầu tư phát triển địa phương do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG
 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • II. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
 • III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 • IV. CHẾ ĐỘ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
 • V. CHẾ ĐỘ SỔ KẾ TOÁN
 • VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC SỐ 01 DANH MỤC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG
 • PHỤ LỤC SỐ 02 DANH MỤC VÀ MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG
 • Mẫu số B 01 – ĐTĐP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 • Mẫu số B 02 – ĐTĐP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 • Mẫu số B03 - ĐTĐP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 • Mẫu số B 05 – ĐTĐP BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
 • Mẫu số B 09 – ĐTĐP BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 • Mẫu số B 05a – ĐTĐP BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU GIỮA NIÊN ĐỘ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 49/2009/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 49/2009/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 49/2009/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 49/2009/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 49/2009/TT-BTC

Đang cập nhật