Thông tư 03/2009/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 03/2009/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 03/2009/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 03/2009/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân Ngày ban hành: 26/03/2009 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 03/2009/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2009/NĐ-CP NGÀY 12/02/2009 CỦA CHÍNH PHỦ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ XÁC ĐỊNH CHỦ ĐẦU TƯ; THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • Điều 1. Xác định chủ đầu tư đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước quy định tại điểm b, c khoản ...
 • Điều 2. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Điều 10 Nghị  định 12/CP
 • Điều 3. Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình quy định tại Điều 13 Nghị ...
 • Chương II QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
 • Điều 4. Công trình không phải xin giấy phép xây dựng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 Nghị định 12 ...
 • Điều 5. Giấy phép xây dựng tạm quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 12/CP
 • Điều 6. Về Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn
 • Điều 7. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định 12/CP
 • Điều 8. Điều chỉnh giấy phép xây dựng quy định tại Điều 24 Nghị định 12/CP
 • Điều 9. Quản lý xây dựng đối với các công trình được miễn giấy phép xây dựng quy định tại khoản 1 Điều ...
 • Điều 10. Phá dỡ công trình xây dựng quy định tại Điều 32 Nghị định 12/CP
 • Chương III QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • Điều 11. Hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án quy định tại Điều 33 và Điều 34 của Nghị định 12 ...
 • Điều 12. Hình thức chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án quy định tại Điều 33 và Điều 35 của Nghị định ...
 • Chương IV QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ CHUYỂN TIẾP
 • Điều 13. Xử lý chuyển tiếp về thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và các công ...
 • Điều 14. Xử lý chuyển tiếp về cấp giấy phép xây dựng
 • Điều 15. Xử lý chuyển tiếp về điều kiện năng lực đối với những người tham gia quản lý dự án đầu tư xây ...
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 16. Thông tư này thay thế Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một ...
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 1 KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN CỦA CÔNG TRÌNH
 • PHỤ LỤC SỐ 2 TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • PHỤ LỤC SỐ 3 TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • PHỤ LỤC SỐ 4 QUYẾT ĐỊNH CỦA Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình
 • PHỤ LỤC SỐ 5 Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 03/2009/TT-BXD để xử lý:

Tin tức về Thông tư 03/2009/TT-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 03/2009/TT-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 03/2009/TT-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 03/2009/TT-BXD

Đang cập nhật