Quyết định 111/2005/QĐ-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 111/2005/QĐ-BNV

Tiêu đề: Quyết định 111/2005/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội Kiến trúc sư Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 111/2005/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đặng Quốc Tiến Ngày ban hành: 01/11/2005 Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Quyết định 111/2005/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội Kiến trúc sư Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI) HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM
 • Điều 1. Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần ...
 • Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 3. Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ chịu trách nhiệm thi hành ...
 • ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI) HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM
 • Chương 1: TÊN GỌI, MỤC ĐÍCH, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG VÀ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI
 • Điều 1. Tên gọi
 • Điều 2. Tính chất, mục đích của Hội
 • Điều 3. Phạm vi hoạt động của Hội
 • Điều 4. Nguyên tắc hoạt động của Hội
 • Điều 5. Mối quan hệ của Hội
 • Điều 6. Trụ sở, tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản của Hội
 • Chương 2: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI
 • Điều 7. Nhiệm vụ của Hội
 • Điều 8. Quyền hạn của Hội
 • Chương 3: HỘI VIÊN
 • Điều 9. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành hội viên
 • Điều 10. Nhiệm vụ của hội viên
 • Điều 11. Quyền hạn của hội viên
 • Chương 4: TỔ CHỨC HỘI
 • Điều 12. Tổ chức của Hội Kiến trúc sư Việt Nam:
 • Điều 13. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội
 • Điều 14. Ban Chấp hành trung ương
 • Điều 15. Ban Thường vụ Hội Kiến trúc sư Việt Nam
 • Điều 16. Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam
 • Điều 17. Các cơ quan, tổ chức thuộc Hội
 • Điều 18. Chi hội Kiến trúc sư
 • Điều 19. Hội Kiến trúc sư thành viên
 • Điều 20. Câu lạc bộ Kiến trúc sư
 • Điều 21. Đại hội của tổ chức cơ sở Hội
 • Điều 22. Ban Chấp hành cơ sở Hội
 • Điều 23. Ban Kiểm tra của Hội và của các tổ chức cơ sở Hội
 • Điều 24. Hội đồng kiến trúc
 • Chương 5: TÀI SẢN, TÀI CHÍNH
 • Điều 25. Tài sản, tài chính của Hội
 • Điều 26. Giải thể Hội
 • Chương 6: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
 • Điều 27. Khen thưởng
 • Điều 28. Kỷ luật
 • Chương 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 29. Thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ
 • Điều 30. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 111/2005/QĐ-BNV để xử lý:

Tin tức về Quyết định 111/2005/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 111/2005/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 111/2005/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 111/2005/QĐ-BNV

Đang cập nhật