Thông tư 25/2009/TT-BNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 25/2009/TT-BNN

Tiêu đề: Thông tư 25/2009/TT-BNN hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 25/2009/TT-BNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị Ngày ban hành: 05/05/2009 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thống kê

Mục lục Thông tư 25/2009/TT-BNN hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỐNG KÊ, KIỂM KÊ RỪNG VÀ LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ RỪNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi áp dụng và đối tượng thực hiện
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc thực hiện thống kê, kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng
 • Chương II CHỈ TIÊU THỐNG KÊ VÀ KIỂM KÊ RỪNG
 • Điều 4. Chỉ tiêu thống kê, kiểm kê rừng về diện tích và trữ lượng rừng
 • Điều 5. Chỉ tiêu thống kê, kiểm kê rừng theo đất quy hoạch lâm nghiệp
 • Điều 6. Chỉ tiêu thống kê, kiểm kê rừng theo phân loại rừng
 • Điều 7. Chỉ tiêu thống kê, kiểm kê rừng theo trạng thái rừng
 • Điều 8. Chỉ tiêu thống kê, kiểm kê rừng theo chủ quản lý rừng
 • Điều 9. Chỉ tiêu thống kê rừng theo nguyên nhân gây biến động trạng thái rừng
 • Chương III NỘI DUNG, TRÌNH TỰ VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM KÊ, THỐNG KÊ RỪNG VÀ LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ RỪNG
 • Điều 10. Nội dung kiểm kê, thống kê và lập hồ sơ quản lý rừng
 • Điều 11. Trình tự và phương pháp tiến hành kiểm kê rừng
 • Điều 12. Kiểm kê, thống kê rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng và kiểm kê, thống kê cây trồng phân tán
 • Điều 13. Trình tự và phương pháp tiến hành thống kê rừng
 • Điều 14. Trình tự và phương pháp tiến hành lập hồ sơ quản lý rừng
 • Chương IV THÀNH QỦA VÀ LƯU TRỮ KẾT QUẢ THỐNG KÊ, KIỂM KÊ RỪNG VÀ HỒ SƠ QUẢN LÝ RỪNG
 • Điều 15. Thành quả thống kê, kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng
 • Điều 16. Lưu trữ kết quả thống kê, kiểm kê rừng và hồ sơ quản lý rừng
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 17. Trách nhiệm của các ngành, các cấp
 • Điều 18. Kinh phí thực hiện thống kê, kiểm kê và lập hồ sơ quản lý rừng
 • Điều 19. Hướng dẫn thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 25/2009/TT-BNN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 25/2009/TT-BNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 25/2009/TT-BNN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 25/2009/TT-BNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 25/2009/TT-BNN

Đang cập nhật