Quyết định 76/2009/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 76/2009/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 76/2009/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn của các bộ, ngành trung ương và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 76/2009/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 11/05/2009 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 76/2009/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn của các bộ, ngành trung ương và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VÀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC TÌM KIẾM CỨU NẠN CỦA ...
 • Điều 1. Vị trí và chức năng của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn
 • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
 • Điều 3. Trách nhiệm của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn trong việc ứng phó một số tình huống cơ bản
 • Điều 4. Thành viên Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
 • Điều 5. Cơ quan thường trực, giúp việc của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
 • Điều 6. Hệ thống tổ chức chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương
 • Điều 7. Các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại một số Bộ, ngành Trung ...
 • Điều 8. Nguồn tài chính bảo đảm
 • Điều 9. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 76/2009/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 76/2009/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 76/2009/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 76/2009/QĐ-TTg

Đang cập nhật