Quyết định 5020/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 5020/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 5020/QĐ-UB ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận thí điểm theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 5020/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân Ngày ban hành: 12/10/2004 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 5020/QĐ-UB ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận thí điểm theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH
 • Điều 1. Nay Ban Hành Kèm Theo Quyết Định Này Bản Điều Lệ Tạm Thời Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Công Ty ...
 • Điều 2. Quyết Định Này Có Hiệu Lực Thi Hành Kể Từ Ngày Ký.
 • Điều 3. Chánh Văn Phòng Hội Đồng Nhân Dân Và Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, Trưởng Ban Đổi Mới Quản Lý Doanh ...
 • ĐIỀU LỆ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1.
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ :
 • Điều 3. Công ty mẹ IPC là loại hình doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kinh doanh, có chức năng, nhiệm vụ ...
 • Điều 4. Vốn điều lệ của Công ty mẹ IPC tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2003 là 428.624.665.929 đồng ...
 • Điều 5. Công ty mẹ IPC và các doanh nghiệp khác trong hệ thống thành viên có :
 • Điều 6. Công ty mẹ IPC được quản lý bởi Hội đồng Quản trị và được điều hành bởi Tổng Giám đốc.
 • Điều 7.
 • Chương 2 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY MẸ IPC
 • Mục I. QUYỀN CỦA CÔNG TY MẸ IPC
 • Điều 8. Công ty mẹ IPC có quyền :
 • Điều 9. Công ty mẹ IPC có quyền :
 • Điều 10. Công ty mẹ IPC có quyền quản lý tài chính như sau :
 • Mục 2 : NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY MẸ IPC
 • Điều 11.
 • Điều 12. Công ty mẹ IPC có nghĩa vụ quản lý hoạt động kinh doanh và đầu tư như sau :
 • Điều 13. Công ty mẹ IPC có nghĩa vụ quản lý tài chánh như sau :
 • Điều 14. Công ty mẹ IPC có nghĩa vụ cử người trực tiếp quản lý phần vốn góp của Công ty mẹ IPC các doanh ...
 • Chương 3: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
 • Mục I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 • Điều 15. Hội đồng Quản trị của Công ty mẹ IPC (sau đây gọi tắt là HĐQT) thực hiện chức năng đại diện ...
 • Điều 16. Hội đồng Quản trị có nhiệm vụ và quyền hạn sau :
 • Điều 17. Thành viên Hội đồng Quản trị :
 • Điều 18. Chế độ làm việc của Hội đồng Quản trị :
 • Điều 19. Giúp việc Hội đồng Quản trị :
 • Điều 20. Quyền lợi và trách nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị :
 • Mục II. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 • Điều 21. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có quyền và nhiệm vụ sau :
 • Mục III. BAN KIỂM SOÁT
 • Điều 22.
 • Điều 23. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ban kiểm soát :
 • Chương 4 TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC
 • Điều 24.
 • Điều 25. Tổng Giám đốc có nhiệm vụ và quyền hạn sau :
 • Chương 5: TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MẸ IPC
 • Điều 26. Công ty mẹ IPC thực hiện chế độ hạch toán tổng hợp, tự chủ tài chính trong kinh doanh phù hợp ...
 • Điều 27.
 • Điều 28. Công ty mẹ IPC được thành lập, quản lý và sử dụng các quỹ tập trung ; tỷ lệ trích, chế độ trích ...
 • Điều 29. Tự chủ về tài chính của Công ty mẹ IPC :
 • Điều 30. Công ty mẹ IPC có quyền giữ lại toàn bộ số tiền bán cổ phần mà các đơn vị thành viên Nhà nước ...
 • Chương 6: TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG
 • Điều 31. Đại hội đại biểu công nhân viên chức của Công ty là hình thức trực tiếp để người lao động tham ...
 • Điều 32. Đại hội đại biểu công nhân viên chức được tổ chức và hoạt động theo hướng dẫn của Công đoàn ...
 • Chương 7: CÁC DOANH NGHIỆP TRONG HỆ THỐNG THÀNH VIÊN
 • Mục 1 : DOANH NGHIỆP Có 100% VỐN GÓP CỦA CÔNG TY MẸ IPC
 • Điều 33.
 • Điều 34. Quyền và nghĩa vụ của Công ty mẹ IPC đối với Công ty TNHH một thành viên :
 • Điều 35. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH một thành viên :
 • Mục 2 : THÀNH VIÊN CÓ CỔ PHẦN CHI PHỐI HOẶC PHẦN VỐN GÓP
 • Điều 36. Đối với Công ty cổ phần :
 • Điều 37. Công ty mẹ IPC có quyền đối với Công ty cổ phần như sau :
 • Điều 38. Công ty cổ phần là doanh nghiệp hạch toán độc lập, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, các cam ...
 • Điều 39. Đối với doanh nghiệp trong hệ thống thành viên là Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên ...
 • Điều 40. Công ty mẹ IPC có quyền đối với Công ty con TNHH hai thành viên trở lên như sau :
 • Điều 41.
 • Điều 42. Các Công ty TNHH hai thành viên trở lên trong Công ty mẹ IPC là các doanh nghiệp hạch toán độc ...
 • Mục 3 : DOANH NGHIỆP CÓ MỘT PHẦN VỐN GÓP CỦA CÔNG TY MẸ IPC
 • Điều 43.
 • Chương 8: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÔNG TY MẸ IPC VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
 • Điều 44. Công ty mẹ IPC có nghĩa vụ chấp hành sự quản lý Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước ...
 • Chương 9: TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN
 • Điều 45. Việc tổ chức lại Công ty mẹ IPC do Hội đồng Quản trị đề nghị Đại diện Chủ sở hữu xem xét, quyết ...
 • Điều 46. Giải thể Công ty mẹ IPC trong các trường hợp sau :
 • Điều 47. Công ty mẹ IPC và các doanh nghiệp trong hệ thống thành viên của Công ty nếu lâm vào tình trạng ...
 • Chương 10: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 48.
 • Điều 49.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 5020/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 5020/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 5020/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 5020/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 5020/QĐ-UB

Đang cập nhật