Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 10/2009/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thiện Nhân Ngày ban hành: 07/05/2009 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ.
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2009 và thay thế các quy định về tuyển sinh ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo ...
 • QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mục tiêu đào tạo
 • Điều 3. Thời gian đào tạo
 • Chương II CƠ SỞ ĐÀO TẠO
 • Điều 4. Điều kiện đăng ký mở chuyên ngành đào tạo
 • Điều 5. Thẩm quyền, hồ sơ và quy trình giao chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ
 • Điều 6. Thu hồi quyết định giao chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ
 • Chương III TUYỂN SINH
 • Điều 7. Thời gian và hình thức tuyển sinh
 • Điều 8. Điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ
 • Điều 9. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ của người dự tuyển
 • Điều 10. Thông báo tuyển sinh
 • Điều 11. Hội đồng tuyển sinh
 • Điều 12. Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh
 • Điều 13. Tiểu ban chuyên môn
 • Điều 14. Quy trình xét tuyển nghiên cứu sinh
 • Điều 15. Triệu tập thí sinh trúng tuyển
 • Chương IV CHƯƠNG TRÌNH VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO
 • Điều 16. Chương trình đào tạo
 • Điều 17. Các học phần bổ sung
 • Điều 18. Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan
 • Điều 19. Nghiên cứu khoa học
 • Điều 20. Luận án tiến sĩ
 • Điều 21. Tổ chức giảng dạy, đánh giá các học phần và các chuyên đề tiến sĩ
 • Điều 22. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận án
 • Điều 23. Những thay đổi trong quá trình đào tạo
 • Điều 24. Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ
 • Điều 25. Người hướng dẫn nghiên cứu sinh
 • Điều 26. Nhiệm vụ của người hướng dẫn nghiên cứu sinh
 • Điều 27. Trách nhiệm của nghiên cứu sinh
 • Điều 28. Trách nhiệm của đơn vị chuyên môn
 • Điều 29. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo
 • Chương V LUẬN ÁN VÀ BẢO VỆ LUẬN ÁN
 • Điều 30. Yêu cầu đối với luận án tiến sĩ
 • Điều 31. Đánh giá và bảo vệ luận án
 • Điều 32. Đánh giá luận án cấp cơ sở (đơn vị chuyên môn)
 • Điều 33. Hồ sơ đề nghị cho nghiên cứu sinh bảo vệ luận án cấp trường hoặc viện
 • Điều 34. Phản biện độc lập
 • Điều 35. Đánh giá luận án cấp trường hoặc viện
 • Điều 36. Yêu cầu, điều kiện tổ chức bảo vệ và đánh giá luận án cấp trường hoặc viện
 • Điều 37. Tổ chức bảo vệ luận án
 • Điều 38. Bảo vệ lại luận án
 • Điều 39. Bảo vệ luận án theo chế độ mật
 • Chương VI THẨM ĐỊNH LUẬN ÁN VÀ CẤP BẰNG TIẾN SĨ
 • Điều 40. Thẩm định luận án
 • Điều 41. Hội đồng thẩm định luận án
 • Điều 42. Xử lý kết quả thẩm định
 • Điều 43. Hoàn thiện hồ sơ cấp bằng tiến sĩ
 • Điều 44. Cấp bằng tiến sĩ
 • Chương VII KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, THANH TRA, KIỂM TRA, VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 45. Khiếu nại, tố cáo
 • Điều 46. Thanh tra, kiểm tra
 • Điều 47. Xử lý vi phạm
 • Chương VIII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 48. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
 • PHỤ LỤC II YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÀI LUẬN VỀ DỰ ĐỊNH NGHIÊN CỨU CỦA THÍ SINH VÀ CÁC ĐIỂM CẦN ĐÁNH GIÁ THÍ SINH ...
 • PHỤ LỤC III KHUNG CHÂU ÂU CHUNG
 • PHỤ LỤC IV MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TUYỂN SINH
 • PHỤ LỤC V MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU SINH HÀNG NĂM
 • PHỤ LỤC VI MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH BẢO VỆ TRONG HAI THÁNG
 • PHỤ LỤC VII MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH ĐƯỢC CẤP BẰNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT

Đang cập nhật