Quyết định 1133/2004/QĐ-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1133/2004/QĐ-NHNN

Tiêu đề: Quyết định 1133/2004/QĐ-NHNN về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức cán bộ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 1133/2004/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý Ngày ban hành: 09/09/2004 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 1133/2004/QĐ-NHNN về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức cán bộ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức cán bộ".
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng ...
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước, có chức năng tham mưu ...
 • Điều 2. Điều hành Vụ Tổ chức cán bộ là Vụ trưởng, giúp việc Vụ trưởng có một số Phó vụ trưởng; Vụ trưởng ...
 • Chương 2: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
 • Điều 3. Vụ Tổ chức cán bộ có các nhiệm vụ và quyền hạn:
 • Chương 3: CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH
 • Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ gồm:
 • Điều 5. Nhiệm vụ trách nhiệm và quyền hạn của Vụ trưởng
 • Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Vụ trưởng
 • Chương 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 7. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1133/2004/QĐ-NHNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1133/2004/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1133/2004/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1133/2004/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1133/2004/QĐ-NHNN

Đang cập nhật