Luật Lý lịch tư pháp 2009

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Lý lịch tư pháp 2009

Tiêu đề: Luật Lý lịch tư pháp 2009 Số hiệu: 28/2009/QH12 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 17/06/2009 Lĩnh vực: Hành chính tư pháp

Mục lục Luật Lý lịch tư pháp 2009

 • LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Mục đích quản lý lý lịch tư pháp
 • Điều 4. Nguyên tắc quản lý lý lịch tư pháp
 • Điều 5. Đối tượng quản lý lý lịch tư pháp
 • Điều 6. Trách nhiệm cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
 • Điều 7. Quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
 • Điều 8. Các hành vi bị cấm
 • Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp
 • Điều 10. Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp
 • Chương II TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 • Điều 11. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
 • Điều 12. Nhiệm vụ của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia trong quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
 • Điều 13. Nhiệm vụ của Sở Tư pháp trong quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
 • Điều 14. Bảo vệ, lưu trữ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
 • Chương III CUNG CẤP, TIẾP NHẬN, CẬP NHẬT, XỬ LÝ THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP VÀ LẬP LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 • Mục 1. CUNG CẤP, TIẾP NHẬN THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP VỀ ÁN TÍCH
 • Điều 15. Nguồn thông tin lý lịch tư pháp về án tích
 • Điều 16. Nhiệm vụ của Tòa án trong việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về án tích
 • Điều 17. Nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về ...
 • Điều 18. Nhiệm vụ của cơ quan Công an trong việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về án tích
 • Điều 19. Nhiệm vụ của cơ quan thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng trong việc cung cấp thông tin lý lịch tư ...
 • Điều 20. Nhiệm vụ của cơ quan thi hành án dân sự trong việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về án ...
 • Điều 21. Nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức khác trong việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về án tích
 • Điều 22. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia trong việc tiếp nhận, cung cấp thông ...
 • Điều 23. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp trong việc tiếp nhận, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp ...
 • Điều 24. Bổ sung, đính chính thông tin lý lịch tư pháp
 • Điều 25. Hình thức cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về án tích
 • Mục 2. LẬP LÝ LỊCH TƯ PHÁP, CẬP NHẬT, XỬ LÝ THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP VỀ ÁN TÍCH
 • Điều 26. Lập Lý lịch tư pháp
 • Điều 27. Cập nhật thông tin lý lịch tư pháp về án tích trong trường hợp miễn chấp hành hình phạt, giảm ...
 • Điều 28. Cập nhật thông tin lý lịch tư pháp về án tích trong trường hợp giám đốc thẩm hoặc tái thẩm
 • Điều 29. Cập nhật thông tin lý lịch tư pháp đối với những bản án tiếp theo
 • Điều 30. Cập nhật thông tin lý lịch tư pháp trong trường hợp chấp hành xong bản án hoặc được đặc xá, ...
 • Điều 31. Cập nhật thông tin lý lịch tư pháp trong trường hợp trục xuất
 • Điều 32. Cập nhật thông tin lý lịch tư pháp trong trường hợp công dân Việt Nam bị Toà án nước ngoài kết ...
 • Điều 33. Cập nhật thông tin lý lịch tư pháp trong trường hợp người bị kết án được xoá án tích
 • Điều 34. Cập nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung
 • Điều 35. Xử lý thông tin lý lịch tư pháp khi tội phạm được xóa bỏ
 • Mục 3. THÔNG TIN VỀ CẤM ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ, THÀNH LẬP, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ THEO QUYẾT ĐỊNH ...
 • Điều 36. Nguồn thông tin lý lịch tư pháp về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp ...
 • Điều 37. Cung cấp, tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản ...
 • Điều 38. Lập Lý lịch tư pháp và cập nhật thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý ...
 • Điều 39. Xử lý thông tin lý lịch tư pháp khi hết thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp ...
 • Điều 40. Hình thức cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản ...
 • Chương IV CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 • Mục 1. PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 • Điều 41. Phiếu lý lịch tư pháp
 • Điều 42. Nội dung Phiếu lý lịch tư pháp số 1
 • Điều 43. Nội dung Phiếu lý lịch tư pháp số 2
 • Mục 2. CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 • Điều 44. Thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp
 • Điều 45. Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1
 • Điều 46. Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2
 • Điều 47. Tra cứu thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp
 • Điều 48. Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp
 • Điều 49. Từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp
 • Điều 50. Bổ sung, đính chính, thu hồi, hủy bỏ Phiếu lý lịch tư pháp
 • Chương V XỬ LÝ VI PHẠM VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 • Điều 51. Xử lý vi phạm
 • Điều 52. Quyền khiếu nại
 • Điều 53. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại
 • Điều 54. Tố cáo
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 55. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 56. Hiệu lực thi hành

Luật Lý lịch tư pháp 2009 số 28/2009/QH12, quy định về việc quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

Nội dung luật này quy định về trình tự, thủ tục cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp; lập Lý lịch tư pháp; tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; cấp Phiếu lý lịch tư pháp; quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Những nguyên tắc, đối tượng quản lý lý lịch tư pháp; trách nhiệm cung cấp thông tin lý lịch tư pháp; quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Các hành vi bị cấm; những nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp.

Nội dung Luật Lý lịch tư pháp 2009 còn quy định về việc tổ chức, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp và lập lý lịch tư pháp. Lập lý lịch tư pháp, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp về án tích; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản.

Quy định về phiếu lý lịch tư pháp và cấp phiếu lý lịch tư pháp. Xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về lý lịch tư pháp.

Luật Lý lịch tư pháp 2009 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2010.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Lý lịch tư pháp 2009 để xử lý:

Phân tích chính sách về Luật Lý lịch tư pháp 2009

Án lệ về Luật Lý lịch tư pháp 2009

Đang cập nhật