Nghị định 67/2009/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 67/2009/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 67/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 132/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa Số hiệu: 67/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 03/08/2009 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Nghị định 67/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 132/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2007/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ ...
  • Điều 1. Sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy ...
  • 1. Sửa đổi
  • 2. Sửa đổi
  • 3. Sửa đổi
  • Điều 2. Sửa đổi khoản 1 Điều 35 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy ...
  • Điều 3. Hiệu lực thi hành

Ngày 03/08/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 67/2009/NĐ-CP Nghị định 127/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 132/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Theo đó, Chính phủ quy định thời hạn mốc thời hạn phải hoàn thành công việc là ngày 31/12/2011, bao gồm các công việc sau: chuyển đổi các tiêu chuẩn ngành thành tiêu chuẩn quốc gia; chuyển đổi các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; xem xét, sửa đổi, bổ sung nội dung và chuyển đổi các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; xem xét, sửa đổi, bổ sung nội dung và chuyển đổi các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn và các tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Bên cạnh đó, Nghị định Nghị định 67/2009/NĐ-CP  còn sửa đổi quy định Nghị định 67/2009/NĐ-CP : Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành và quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng phải chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được tiếp tục sử dụng để quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho đến khi các văn bản này được chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Nghị định 67/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/9/2009.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 67/2009/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 67/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 67/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 67/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật