Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế do Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 09/2009/TTLT-BYT-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên, Phạm Sỹ Danh Ngày ban hành: 14/08/2009 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược

Mục lục Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế do Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ
 • Chương I ĐỐI TƯỢNG, MỨC ĐÓNG VÀ TRÁCH NHIỆM ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 1. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 12 Luật bảo hiểm y tế và Điều 1 Nghị ...
 • Điều 2. Mức đóng, giảm mức đóng và xác định số tiền hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế của ngân sách nhà nước
 • Điều 3. Phương thức, trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế của một số đối tượng
 • Điều 4. Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước để đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng
 • Chương II ĐỐI TƯỢNG, MỨC ĐÓNG VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÓNG CỦA NGƯỜI TỰ NGUYỆN THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 5. Đối tượng
 • Điều 6. Mức đóng và giảm mức đóng bảo hiểm y tế
 • Chương III MỨC HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 7. Mức hưởng bảo hiểm y tế
 • Điều 8. Mức hưởng bảo hiểm y tế trong một số trường hợp
 • Điều 9. Mức thanh toán trong trường hợp khám bệnh, chữa bệnh không đúng cơ sở y tế đăng ký khám bệnh ...
 • Điều 10. Mức hưởng đối với người tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế
 • Chương IV TỔ CHỨC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 11. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đăng ký nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển ...
 • Điều 12. Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 13. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 14. Giám định bảo hiểm y tế
 • Chương V THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA BẢO HIỂM XÃ HỘI  VÀ CƠ SỞ Y ...
 • Điều 15. Thanh toán theo định suất
 • Điều 16. Thanh toán theo giá dịch vụ
 • Điều 17. Thanh toán theo trường hợp bệnh
 • Điều 18. Tạm ứng và thanh quyết toán
 • Chương VI THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHI PHÍ  KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH GIỮA BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ NGƯỜI THAM ...
 • Điều 19. Thủ tục thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế quy ...
 • Chương VII QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 20. Quản lý, sử dụng khoản kinh phí quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định số 62/2009/NĐ ...
 • Điều 21. Quản lý, sử dụng khoản kinh phí quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định số 62/2009/NĐ ...
 • Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 22. Thực hiện trong giai đoạn chuyển tiếp theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 50 Luật bảo hiểm y ...
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • Điều 24. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 01 MẪU TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG VÀ KINH PHÍ NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ
 • PHỤ LỤC 02 MỨC CHI PHÍ BÌNH QUÂN TẠI CÁC TUYẾN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT  ÁP DỤNG THANH TOÁN TRỰC TIẾP ...
 • PHỤ LỤC 03 MẪU HỢP ĐỒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
 • Mẫu 01 DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BAN ĐẦU TẠI

Ngày 14/08/2009, Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

Người lao động, người quản lý doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế (BHYT) bao gồm:

a) Người lao động, kể cả lao động là người nước ngoài, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sau:

- Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư;

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã;

- Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội- nghề nghiệp và tổ chức xã hội khác;

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên tham gia có quy định khác;

- Các tổ chức khác có sử dụng lao động được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

b) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức bao gồm:

- Cán bộ được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương và địa phương, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

- Công chức được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; công chức không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; công nhân quốc phòng làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; cán bộ, công chức không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng Công an nhân dân và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

- Cán bộ xã, phường, thị trấn, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị-xã hội; công chức cấp xã được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ủy ban nhân dân cấp xã.

c) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC

Đang cập nhật