Thông tư 11/2009/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 11/2009/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 11/2009/TT-BTNMT quy định công tác nghiệm thu kết quả thi công và thẩm định các dự án, báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 11/2009/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Xuân Cường Ngày ban hành: 11/08/2009 Lĩnh vực: Tài nguyên

Mục lục Thông tư 11/2009/TT-BTNMT quy định công tác nghiệm thu kết quả thi công và thẩm định các dự án, báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÔNG TÁC NGHIỆM THU KẾT QUẢ THI CÔNG VÀ THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN, BÁO CÁO THUỘC LĨNH VỰC ...
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Trách nhiệm nghiệm thu, thẩm định các dự án địa chất
 • Chương 2. NGHIỆM THU KẾT QUẢ THI CÔNG ĐỊA CHẤT
 • MỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CÔNG TÁC NGHIỆM THU
 • Điều 4. Cấp nghiệm thu và đánh giá kết quả nghiệm thu
 • Điều 5. Yêu cầu của công tác nghiệm thu
 • MỤC 2. NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ
 • Điều 6. Căn cứ để tiến hành công tác nghiệm thu cấp cơ sở
 • Điều 7. Nội dung của công tác nghiệm thu cấp cơ sở
 • Điều 8. Trình tự, thủ tục nghiệm thu và trách nhiệm của đơn vị nghiệm thu cấp cơ sở
 • MỤC 2. NGHIỆM THU CẤP QUẢN LÝ
 • Điều 9. Căn cứ để tiến hành công tác nghiệm thu cấp quản lý
 • Điều 10. Nội dung của công tác nghiệm thu cấp quản lý
 • Điều 11. Trình tự, thủ tục nghiệm thu và trách nhiệm của cơ quan nghiệm thu cấp quản lý
 • Điều 12. Tổ chức của Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý
 • Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý
 • Chương 3. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN, BÁO CÁO ĐỊA CHẤT
 • Điều 14. Quy định chung về thẩm định dự án, báo cáo địa chất
 • Điều 15. Hồ sơ, tài liệu trình thẩm định
 • Điều 16. Trình tự, thủ tục thẩm định
 • Điều 17. Tổ chức của Hội đồng thẩm định
 • Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng thẩm định
 • Điều 19. Họp Hội đồng thẩm định
 • Điều 20. Điều kiện để trình phê duyệt dự án, báo cáo
 • Chương 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 21. Trách nhiệm lưu trữ hồ sơ nghiệm thu, thẩm định
 • Điều 22. Chi phí nghiệm thu, thẩm định
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • MẪU SỐ 1/NT BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG TÁC KHOAN MÁY
 • MẪU SỐ 2/NT BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH
 • MẪU SỐ 3/NT PHIẾU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC, SẢN PHẨM
 • MẪU SỐ 4/NT BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH KHOAN MÁY
 • MẪU SỐ 5/NT BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH
 • MẪU SỐ 6/NT PHIẾU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC, SẢN PHẨM
 • MẪU SỐ 7/NT BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
 • MẪU SỐ 8/NT BIÊN BẢN NGHIỆM THU
 • MẪU SỐ 9/TĐ VĂN BẢN THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KỸ THUẬT DỰ ÁN
 • MẪU SỐ 10/TĐ VĂN BẢN THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KINH TẾ DỰ ÁN
 • MẪU SỐ 11/TĐ VĂN BẢN THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KỸ THUẬT BÁO CÁO
 • MẪU SỐ 12/TĐ VĂN BẢN THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KINH TẾ BÁO CÁO
 • MẪU SỐ 13/TĐ PHIẾU ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN
 • MẪU SỐ 14/TĐ PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO
 • MẪU SỐ 15/TĐ BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
 • MẪU SỐ 16/TĐ BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 11/2009/TT-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 11/2009/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 11/2009/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 11/2009/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 11/2009/TT-BTNMT

Đang cập nhật