Nghị định 85/2009/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 85/2009/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 85/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng Số hiệu: 85/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 15/10/2009 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Nghị định 85/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

 • NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG THEO LUẬT XÂY DỰNG
 • Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
 • Điều 4. Ưu đãi trong đấu thầu quốc tế
 • Điều 5. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu
 • Điều 6. Chi phí trong đấu thầu
 • Điều 7. Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu
 • Điều 8. Quy định về thời gian trong đấu thầu
 • Chương II KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
 • Điều 9. Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu
 • Điều 10. Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu
 • Điều 11. Trình duyệt kế hoạch đấu thầu
 • Điều 12. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu
 • Chương III SƠ TUYỂN NHÀ THẦU
 • Điều 13. Áp dụng sơ tuyển
 • Điều 14. Trình tự thực hiện sơ tuyển
 • Chương IV ĐẤU THẦU RỘNG RÃI VÀ ĐẤU THẦU HẠN CHẾ ĐỐI VỚI GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN
 • MỤC 1: QUY TRÌNH ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI NHÀ THẦU LÀ TỔ CHỨC
 • Điều 15. Chuẩn bị đấu thầu
 • Điều 16. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
 • Điều 17. Tổ chức đấu thầu
 • Điều 18. Đánh giá hồ sơ dự thầu
 • Điều 19. Đàm phán hợp đồng
 • Điều 20. Trình duyệt, thẩm định, phê duyệt và thông báo kết quả đấu thầu
 • Điều 21. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng
 • MỤC 2: QUY TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN CÁ NHÂN
 • Điều 22. Lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân
 • Chương V ĐẤU THẦU RỘNG RÃI VÀ ĐẤU THẦU HẠN CHẾ ĐỐI VỚI GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP
 • MỤC 1: ĐẤU THẦU MỘT GIAI ĐOẠN
 • Điều 23. Chuẩn bị đấu thầu
 • Điều 24. Quy định chung đối với tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật
 • Điều 25. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa
 • Điều 26. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp
 • Điều 27. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ gói thầu ...
 • Điều 28. Tổ chức đấu thầu
 • Điều 29. Đánh giá hồ sơ dự thầu
 • Điều 30. Sửa lỗi và hiệu chỉnh các sai lệch
 • Điều 31. Trình duyệt, thẩm định, phê duyệt, thông báo kết quả đấu thầu, thương thảo, hoàn thiện hợp đồng ...
 • Điều 32. Bảo đảm dự thầu
 • Điều 33. Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ
 • Điều 34. Quy định về quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu bảo hiểm, kiểm toán và lựa chọn đối ...
 • MỤC 2. ĐẤU THẦU HAI GIAI ĐOẠN
 • Điều 35. Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn I
 • Điều 36. Tổ chức đấu thầu giai đoạn I
 • Điều 37. Chuẩn bị, tổ chức đấu thầu giai đoạn II
 • Điều 38. Đánh giá hồ sơ dự thầu giai đoạn II
 • Điều 39. Trình duyệt, thẩm định, phê duyệt, thông báo kết quả đấu thầu, thương thảo, hoàn thiện hợp đồng ...
 • Chương VI CHỈ ĐỊNH THẦU
 • Điều 40. Các trường hợp được chỉ định thầu và điều kiện áp dụng
 • Điều 41. Quy trình chỉ định thầu
 • Chương VII CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU KHÁC
 • Điều 42. Mua sắm trực tiếp
 • Điều 43. Chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa
 • Điều 44. Tự thực hiện
 • Điều 45. Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.
 • Điều 46. Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
 • Chương VIII QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG
 • Điều 47. Thành phần hợp đồng
 • Điều 48. Hình thức hợp đồng trọn gói
 • Điều 49. Hình thức hợp đồng theo đơn giá
 • Điều 50. Hình thức hợp đồng theo thời gian
 • Điều 51. Hình thức hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm
 • Điều 52. Điều chỉnh giá hợp đồng và điều chỉnh hợp đồng
 • Điều 53. Hồ sơ thanh toán
 • Chương IX PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT TRONG ĐẤU THẦU
 • Điều 54. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 55. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan khác ở Trung ...
 • Điều 56. Trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã, thị trấn ...
 • Điều 57. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị, giám đốc doanh nghiệp
 • Điều 58. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị của doanh nghiệp liên doanh, công ty cổ phần và đại diện hợp ...
 • Điều 59. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thẩm định
 • Chương X GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ TRONG ĐẤU THẦU
 • Điều 60. Điều kiện để xem xét, giải quyết kiến nghị
 • Điều 61. Giải quyết kiến nghị
 • Điều 62. Hội đồng tư vấn
 • Chương XI XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU
 • Điều 63. Nguyên tắc và thẩm quyền xử lý vi phạm
 • Điều 64. Hình thức phạt tiền
 • Điều 65. Hình thức cấm tham gia hoạt động đấu thầu
 • Điều 66. Hủy, đình chỉ, không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu
 • Chương XII CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
 • Điều 67. Mẫu tài liệu đấu thầu
 • Điều 68. Bảo hành
 • Điều 69. Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp
 • Điều 70. Xử lý tình huống trong đấu thầu
 • Điều 71. Hồ sơ trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
 • Điều 72. Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu
 • Điều 73. Quản lý nhà thầu nước ngoài
 • Điều 74. Kiểm tra về đấu thầu
 • Điều 75. Giám sát hoạt động đấu thầu của cộng đồng
 • Chương XIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 76. Hướng dẫn thi hành
 • Điều 77. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I MẪU TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
 • PHỤ LỤC II MẪU THƯ MỜI THẦU
 • PHỤ LỤC III MẪU BÁO CÁO VỀ THÔNG TIN CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 85/2009/NĐ-CP để xử lý:
 • Việc thực hiện gói thầu xây lắp

  Tổng công ty A (doanh nghiệp nhà nước), giao cho Công ty B (công ty con của Tổng công ty A, 100% vốn của tổng công ty nhưng có mã số riêng và hạch toán độc lập) thực hiện gói thầu xây lắp giá trị khoảng 50 tỷ theo hình thức tự thực hiện của Nghị định 85/2009/NĐ-CP. Xin hỏi có đúng luật hay không?

 • Chọn văn bản luật áp dụng trong hoạt động đấu thầu

  Chào Ban biên tập! Rất mong Ban biên tập giải đáp hộ mình câu hỏi sau: Tháng 3/2011, Công ty mình có ký một hợp đồng với công ty B và thực hiện theo quy định theo Luật đấu thầu 2005. Nay có một số vấn đề phát sinh cần chiều chỉnh trong quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu (Giá, đơn vị trúng thầu không thay đổi, chỉ điều chỉnh cơ cấu nguồn để thanh toán) thì căn cứ vào Luật đấu thầu số 2005 hay Luật đấu thầu số 2013 để giải quyết? Mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Trân trọng cảm ơn !

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy định về chỉ định thầu

  Theo phản ánh của ông Võ Hòang Tâm, Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm DHG do Công ty cổ phần Dược Hậu Giang đầu tư thành lập đang tiến hành thủ tục lựa chọn nhà thầu, trong đó có gói thầu "Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện Panel phòng sạch nhà xưởng, nhà kho Nonbetalactam", theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Tuy nhiên, sau 2 lần tổ chức đấu thầu, Công ty ông vẫn chưa chọn được nhà thầu đủ năng lực. Ông Tâm đề nghị cơ quan chức năng giải đáp: Trong trường hợp này, Công ty Dược phẩm DHG có được phép chỉ định thầu đối với nhà thầu nước ngoài không? Nếu được thì chủ đầu tư cần thực hiện những thủ tục gì? Nhà thầu nước ngoài có bắt buộc phải liên danh hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước không? Những nhà thầu đã tham gia trong 2 lần đấu thầu trước có được liên doanh hoặc làm nhà thầu phụ không?

 • Chỉ định thầu rút gọn áp dụng theo quy định mới thế nào?

  Theo phản ánh của ông Trần Huy Lợi, trường hợp chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu theo Nghị định số 85/2009/NĐ-CP thì giá gói thầu không quá 500 triệu đồng thực hiện theo dự thảo hợp đồng, hơn 500 triệu đồng thực hiện hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu, nhưng Luật Đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐ-CP không quy định rõ vấn đề này. Ông Lợi hỏi, chỉ định thầu rút gọn áp dụng theo quy định mới như thế nào?

 • Xem tất cả >>>

Phân tích chính sách về Nghị định 85/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 85/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 85/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật