Quyết định 2377/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2377/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 2377/QĐ-BTP năm 2009 về quy chế làm việc mẫu của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 2377/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường Ngày ban hành: 02/11/2009 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 2377/QĐ-BTP năm 2009 về quy chế làm việc mẫu của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC MẪU CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TƯ PHÁP
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc mẫu của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (sau đây ...
 • Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ Quy chế làm việc mẫu, ban hành Quy chế làm việc của đơn ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • QUY CHẾ LÀM VIỆC MẪU CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TƯ PHÁP
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc làm việc
 • Chương II TRÁCH NHIỆM VÀ PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
 • Điều 3. Thủ trưởng đơn vị
 • Điều 4. Phó Thủ trưởng đơn vị
 • Điều 5. Thủ trưởng và Phó Thủ trưởng tổ chức thuộc đơn vị thuộc Bộ
 • Điều 6. Cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ
 • Chương III QUAN HỆ CÔNG TÁC
 • Điều 7. Quan hệ công tác giữa Lãnh đạo đơn vị
 • Điều 8. Quan hệ công tác giữa Lãnh đạo đơn vị với phòng
 • Điều 9. Quan hệ giữa các phòng
 • Điều 10. Quan hệ công tác giữa Lãnh đạo đơn vị với các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội thuộc đơn ...
 • Chương IV CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
 • Điều 11. Lập chương trình công tác
 • Điều 12. Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác
 • Điều 13. Soạn thảo và ký duyệt văn bản
 • Điều 14. Họp
 • Điều 15. Thông tin
 • Điều 16. Báo cáo
 • Điều 17. Quản lý công văn, tài liệu
 • Điều 18. Quản lý lao động của đơn vị
 • Điều 19. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Điều 20. Quản lý tài sản
 • Điều 21. Tiếp khách
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2377/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2377/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2377/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2377/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2377/QĐ-BTP

Đang cập nhật