Nghị định 36/2004/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 36/2004/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 36/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tây nhiệm kỳ 2004 - 2009 Số hiệu: 36/2004/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 11/02/2004 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 36/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tây nhiệm kỳ 2004 - 2009

  • NGHỊ ĐỊNH PHÊ CHUẨN SỐ LƯỢNG, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ...
  • Điều 1. Phê chuẩn số lượng 22 (hai mươi hai) đơn vị bầu cử, 80 (tám mươi) đại biểu Hội đồng nhân dân ...
  • Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  • Điều 3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng ...
  • DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH HÀ TÂY NHIỆM KỲ ...

Nghị định 36/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tây nhiệm kỳ 2004 - 2009. 

Danh sách bao gồm 22 đơn vị bầu cử, 80 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và số lượng đại biểu của 14 huyện, thị xã của tỉnh Hà Tây .

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 36/2004/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 36/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 36/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 36/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 36/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật