Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 30/2009/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển Ngày ban hành: 22/10/2009 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ, GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở giáo viên ...
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2009.
 • Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ...
 • QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ, GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mục đích ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học
 • Điều 3. Trong văn bản này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
 • Chương II CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC
 • Điều 4. Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
 • Điều 5. Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục
 • Điều 6. Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học
 • Điều 7. Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục
 • Điều 8. Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt động chính trị, xã hội
 • Điều 9. Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp
 • Chương III ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THEO CHUẨN
 • Điều 10. Yêu cầu của việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn
 • Điều 11. Phương pháp đánh giá, xếp loại giáo viên
 • Điều 12. Quy trình đánh giá, xếp loại
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Thực hiện đánh giá, xếp loại giáo viên
 • Điều 14. Trách nhiệm của các nhà trường, địa phương và bộ ngành liên quan
 • PHỤ LỤC 1 PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ
 • PHỤ LỤC 2 PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
 • PHỤ LỤC 3 PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
 • PHỤ LỤC 4 phiếu xếp loại giáo viên của hiệu trưởng
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT

Đang cập nhật