Quyết định 74/2005/QĐ-BNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 74/2005/QĐ-BNN

Tiêu đề: Quyết định 74/2005/QĐ-BNN về Quy chế xây dựng, ban hành, phổ biến và kiểm tra áp dụng tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 74/2005/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng Ngày ban hành: 14/11/2005 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 74/2005/QĐ-BNN về Quy chế xây dựng, ban hành, phổ biến và kiểm tra áp dụng tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ XÂY DỰNG, BAN HÀNH, PHỔ BIẾN VÀ KIỂM TRA ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN NGÀNH
 • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế xây dựng, ban hành, phổ biến và kiểm tra áp dụng tiêu ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo và thay thế cho Quy chế lập ...
 • Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách ...
 • QUY CHẾ XÂY DỰNG, BAN HÀNH, PHỔ BIẾN VÀ KIỂM TRA ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN NGÀNH
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Đối tượng tiêu chuẩn hoá
 • Điều 3. Định nghĩa Tiêu chuẩn ngành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 • Điều 4. Ký hiệu tiêu chuẩn ngành
 • Điều 5. Cách thức tổ chức xây dựng tiêu chuẩn ngành
 • Chương 2: NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CỦA TRÌNH TỰ XÂY DỰNG, XÉT DUYỆT VÀ BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH
 • Điều 6. Trình tự xây dựng tiêu chuẩn ngành
 • Điều 7. Nội dung và yêu cầu của các bước xây dựng Tiêu chuẩn ngành
 • Điều 8. Trình tự xét duyệt và ban hành Tiêu chuẩn ngành
 • Điều 9. Soát xét, sửa đổi Tiêu chuẩn ngành
 • Điều 10. Huỷ bỏ Tiêu chuẩn ngành
 • Điều 11. Lập và lưu hồ sơ tiêu chuẩn
 • Chương 3: XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH TIÊU CHUẨN, PHỔ BIẾN VÀ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN TIÊU CHUẨN
 • Điều 12. Xuất bản và phát hành Tiêu chuẩn ngành
 • Điều 13. Phổ biến Tiêu chuẩn ngành
 • Điều 14. Kiểm tra thực hiện Tiêu chuẩn ngành
 • Điều 15. Công bố Danh mục Tiêu chuẩn ngành
 • Chương 4: KINH PHÍ  CHO HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN HOÁ
 • Điều 16. Nguồn kinh phí cho hoạt động tiêu chuẩn hoá
 • Điều 17. Kinh phí cho các nội dung hoạt động Tiêu chuẩn hoá
 • Chương 5: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ PHẠT
 • Điều 18. Khen thưởng
 • Điều 19. Xử phạt
 • Chương 6: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 20. Tổ chức thực hiện
 • Phụ lục A: MẪU DỰ ÁN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN NGÀNH
 • Phụ lục B MẪU THUYẾT MINH DỰ THẢO TIÊU CHUẨN (DT BKT)
 • Phụ lục C CÁC BIỂU MẪU
 • C.1: Mẫu Phiếu góp ý nội dung dự thảo tiêu chuẩn
 • C.2: Mẫu Bảng tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng tiêu chuẩn
 • Phụ lục D: NỘI DUNG THẨM ĐỊNH HỒ SƠ DỰ THẢO, TRÌNH BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 74/2005/QĐ-BNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 74/2005/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 74/2005/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 74/2005/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 74/2005/QĐ-BNN

Đang cập nhật