Nghị định 106/2009/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 106/2009/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 106/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân Số hiệu: 106/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 16/11/2009 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Nghị định 106/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI ĐƠN VỊ VŨ TRANG NHÂN DÂN
 • Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguồn hình thành tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân
 • Điều 5. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an trong việc ...
 • Chương 2 QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN ĐẶC BIỆT TẠI ĐƠN VỊ VŨ TRANG NHÂN DÂN
 • Điều 6. Đầu tư xây dựng công trình chiến đấu, công trình nghiệp vụ an ninh
 • Điều 7. Mua sắm tài sản đặc biệt
 • Điều 8. Sử dụng tài sản đặc biệt
 • Điều 9. Bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản đặc biệt
 • Điều 10. Lập hồ sơ tài sản đặc biệt
 • Điều 11. Quản lý, lưu trữ hồ sơ tài sản đặc biệt
 • Điều 12. Theo dõi tài sản đặc biệt
 • Điều 13. Thu hồi tài sản đặc biệt
 • Điều 14. Điều chuyển tài sản đặc biệt
 • Điều 15. Bán tài sản đặc biệt
 • Điều 16. Thanh lý tài sản đặc biệt
 • Điều 17. Tiêu hủy tài sản đặc biệt
 • Điều 18. Kiểm kê tài sản đặc biệt
 • Điều 19. Báo cáo tài sản đặc biệt
 • Điều 20. Công khai việc quản lý, sử dụng tài sản đặc biệt
 • Điều 21. Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng tài sản đặc biệt
 • Điều 22. Quản lý, sử dụng tài sản đặc biệt tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc ...
 • Chương 3 QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG TẠI ĐƠN VỊ VŨ TRANG NHÂN DÂN
 • Điều 23. Đầu tư xây dựng công trình chuyên dùng
 • Điều 24. Mua sắm tài sản chuyên dùng
 • Điều 25. Sử dụng tài sản chuyên dùng
 • Điều 26. Bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản chuyên dùng
 • Điều 27. Thuê tài sản chuyên dùng
 • Điều 28. Lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ tài sản chuyên dùng
 • Điều 29. Hạch toán tài sản chuyên dùng
 • Điều 30. Thu hồi tài sản chuyên dùng
 • Điều 31. Điều chuyển tài sản chuyên dùng
 • Điều 32. Bán tài sản chuyên dùng
 • Điều 33. Thanh lý tài sản chuyên dùng
 • Điều 34. Tiêu hủy tài sản chuyên dùng
 • Điều 35. Kiêm kê tài sản chuyên dùng
 • Điều 36. Báo cáo tài sản chuyên dùng
 • Điều 37. Công khai việc quản lý, sử dụng tài sản chuyên dùng
 • Điều 38. Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán việc chấp hành quản lý, sử dụng tài sản chuyên dùng
 • Điều 39. Quản lý, sử dụng tài sản chuyên dùng tại đơn vị vũ trang nhân dân là đơn vị sự nghiệp công lập
 • Chương 4 QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẠI ĐƠN VỊ VŨ TRANG NHÂN DÂN
 • Điều 40. Quản lý, sử dụng tài sản phục vụ công tác quản lý tại đơn vị vũ trang nhân dân
 • Điều 41. Thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản phục vụ công tác quản lý
 • Điều 42. Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản phục vụ công tác quản lý
 • Điều 43. Bán tài sản phục vụ công tác quản lý
 • Điều 44. Quản lý, sử dụng tiền thu được từ bán, thanh lý tài sản phục vụ công tác quản lý
 • Điều 45. Tiêu hủy tài sản phục vụ công tác quản lý
 • Điều 46. Quản lý, sử dụng tài sản phục vụ công tác quản lý tại đơn vị vũ trang nhân dân là đơn vị sự ...
 • Chương 5 SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI ĐƠN VỊ VŨ TRANG NHÂN DÂN
 • Điều 47. Sắp xếp lại, xử lý tài sản đặc biệt
 • Điều 48. Sắp xếp lại, xử lý tài sản chuyên dùng và tài sản phục vụ công tác quản lý
 • Điều 49. Quản lý, sử dụng tiền thu được từ sắp xếp lại, xử lý tài sản chuyên dùng và tài sản phục vụ ...
 • Điều 50. Sắp xếp lại nhà khách tại đơn vị vũ trang nhân dân
 • Chương 6 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 51. Hiệu lực thi hành
 • Điều 52. Hướng dẫn thi hành

Ngày 16/11/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 106/2009/NĐ-CP quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân

Tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân là những tài sản nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, sử dụng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, gồm: Tài sản đặc biệt; Tài sản chuyên dùng; Tài sản phục vụ công tác quản lý; Danh mục cụ thể tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Nghị định 106/2009 quy định việc bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản đặc biệt, theo đó tài sản đặc biệt tại đơn vị vũ trang nhân dân phải bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định.
 Kinh phí bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm hoặc nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật. Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.

Nghị đinh 106/2009 quy định, tài sản đặc biệt được bán trong trường hợp sau đây: Loại ra khỏi biên chế tài sản, chuyển đổi công năng sử dụng của tài sản, trừ trường hợp không được bán theo quy định của pháp luật; Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 106/2009/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 106/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 106/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 106/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 106/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật