Nghị quyết 57/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 57/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết 57/NQ-CP về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Chính phủ ban hành Số hiệu: 57/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 01/12/2009 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Nghị quyết 57/NQ-CP về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Chính phủ ban hành

  • NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số ...
  • Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
  • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TW NGÀY 27 ...
  • I. MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2020
  • II. NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • PHỤ LỤC CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 57/NQ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 57/NQ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 57/NQ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 57/NQ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 57/NQ-CP

Đang cập nhật