Nghị định 02/2010/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 02/2010/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 02/2010/NĐ-CP về khuyến nông Số hiệu: 02/2010/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 08/01/2010 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Nghị định 02/2010/NĐ-CP về khuyến nông

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ KHUYẾN NÔNG
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mục tiêu của khuyến nông
 • Điều 3. Nguyên tắc hoạt động khuyến nông
 • Chương 2. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG
 • Điều 4. Bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo
 • Điều 5. Thông tin tuyên truyền
 • Điều 6. Trình diễn và nhân rộng mô hình
 • Điều 7. Tư vấn và dịch vụ khuyến nông
 • Điều 8. Hợp tác quốc tế về khuyến nông
 • Chương 3. TỔ CHỨC KHUYẾN NÔNG
 • Điều 9. Tổ chức khuyến nông Trung ương
 • Điều 10. Tổ chức khuyến nông địa phương
 • Điều 11. Tổ chức khuyến nông khác
 • Chương 4. CHÍNH SÁCH KHUYẾN NÔNG
 • Điều 12. Chính sách bồi dưỡng, tập huấn và truyền nghề
 • Điều 13. Chính sách thông tin tuyên truyền
 • Điều 14. Chính sách xây dựng và nhân rộng mô hình trình diễn
 • Điều 15. Chính sách khuyến khích hoạt động tư vấn và dịch vụ khuyến nông
 • Điều 16. Chế độ đối với người hoạt động khuyến nông, khuyến nông viên cơ sở
 • Điều 17. Chính sách tuyển chọn dự án khuyến nông
 • Chương 5. KINH PHÍ KHUYẾN NÔNG
 • Điều 18. Nguồn kinh phí khuyến nông
 • Điều 19. Sử dụng kinh phí khuyến nông
 • Điều 20. Quản lý kinh phí khuyến nông Trung ương và địa phương
 • Điều 21. Quỹ hoạt động khuyến nông
 • Chương 6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 22. Trách nhiệm của các Bộ, ngành
 • Điều 23. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 24. Khen thưởng và xử lý vi phạm
 • Điều 25. Khiếu nại, tố cáo
 • Chương 7. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 26. Hiệu lực thi hành
 • Điều 27. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 02/2010/NĐ-CP về khuyến nông.

Theo đó, nội dung chính của Nghị định quy định phạm vi của hoạt động khuyến nông bao gồm ngành nghề sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, ngư nghiệp, thủy nông, cơ điện nông nghiệp, ngành nghề nông thôn; Dịch vụ nông nghiệp nông thôn bao gồm giống, bảo vệ thực vật, thú y, vật tư nông nghiệp, thiết bị, máy cơ khí, công cụ nông nghiệp, thủy nông, nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn…

Với mục tiêu Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của người sản xuất để tăng thu nhập, thoát đói nghèo, làm giàu cho nông dân, Nghị định 02/2010 quy định rõ những chính sách khuyến nông, theo đó nông dân sản xuất nhỏ, nông dân thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ 100% chi phí tài liệu và 100% chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự đào tạo; nông dân sản xuất hàng hóa, chủ trang trại, xã viên tổ hợp tác và hợp tác xã, công nhân nông, lâm trường được hỗ trợ 100% chi phí tài liệu và 50% đi lại, ăn ở khi tham dự đào tạo.

Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí thông tin tuyên truyền về hoạt động khuyến nông cho các tổ chức, cá nhân có dự án thông tin tuyên truyền được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nghị định 02/2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2010.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 02/2010/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 02/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 02/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 02/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật