Nghị định 03/2010/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 03/2010/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 03/2010/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Số hiệu: 03/2010/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 13/01/2010 Lĩnh vực: Thống kê, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 03/2010/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

  • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC THỐNG KÊ BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH ...
  • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Vị trí và chức năng
  • Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thống kê Bộ, Ngành
  • Điều 4. Tổ chức Thống kê Bộ, Ngành
  • Điều 5. Người làm công tác thống kê Bộ, Ngành
  • Điều 6. Hiệu lực thi hành
  • Điều 7. Tổ chức thực hiện

Nghị định 03/2010/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Chính phủ ban hành ngày 13/01/2010.

Thống kê Bộ, Ngành là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, ngành, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành quản lý công tác thống kê và tổ chức hoạt động thống kê thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

Nghị định 03/2010 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thống kê Bộ, Ngành, theo đó nhiệm vụ của Thống kê Bộ, Ngành là tham mưu giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành xây dựng hệ thống thông tin thống kê của Bộ, Ngành; xây dựng chương trình, dự án về thống kê của Bộ, Ngành và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Xây dựng, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê của Bộ, Ngành theo quy định của pháp luật…

Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định người làm công tác thống kê bộ, ngành là cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống thống kê nhà nước, được giao nhiệm vụ triển khai hoạt động thống kê bộ, ngành; có các tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Thống kê.

Người làm công tác thống kê của bộ, ngành độc lập về chuyên môn nghiệp vụ thống kê và có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về thống kê, thực hiện và chịu trách nhiệm về các hoạt động thống kê được phân công; được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ thông tin, ngoại ngữ và kiến thức thuộc các lĩnh vực nhằm phục vụ công tác thống kê; được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Nghị định 03/2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2010.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 03/2010/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 03/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 03/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 03/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 03/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật