Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 03/2010/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Bùi Hồng Lĩnh Ngày ban hành: 19/01/2010 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG HÓA NHÓM 2 VÀ HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA ...
 • MỤC I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • MỤC II. CĂN CỨ, PHƯƠNG THỨC VÀ CÁCH THỨC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG
 • Điều 3. Căn cứ kiểm tra
 • Điều 4. Điều kiện để đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 trước khi đưa ra thị trường
 • Điều 5. Phương thức kiểm tra nhà nước chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
 • Điều 6. Cách thức kiểm tra
 • Điều 7. Mẫu để thử nghiệm phục vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • MỤC III. NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ XỬ LÝ KẾT QUẢ KIỂM TRA
 • Điều 8. Nội dung kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất
 • Điều 9. Trình tự và thủ tục kiểm tra
 • Điều 10. Biện pháp xử lý trong trường hợp sản phẩm, hàng hóa không đáp ứng yêu cầu về chứng nhận hợp ...
 • Điều 11. Biện pháp xử lý trong trường hợp hàng hóa có kết quả kiểm định, thử nghiệm mẫu không phù hợp ...
 • MỤC IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng
 • Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan kiểm tra trong việc xây dựng kế hoạch kiểm tra
 • Điều 14. Báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra
 • MỤC V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • Điều 16. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA ĐẶC THÙ AN TOÀN LAO ĐỘNG
 • PHỤ LỤC II MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
 • PHỤ LỤC III MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA
 • PHỤ LỤC IV MẪU BIÊN BẢN LẤY MẪU
 • PHỤ LỤC V MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM MẪU KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG
 • PHỤ LỤC VI MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
 • PHỤ LỤC VII MẪU THÔNG BÁO TẠM DỪNG SẢN XUẤT, LƯU THÔNG
 • PHỤ LỤC VIII MẪU BIÊN BẢN NIÊM PHONG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
 • PHỤ LỤC IX MẪU THÔNG BÁO HÀNG HÓA ĐƯỢC TIẾP TỤC SẢN XUẤT, LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG
 • PHỤ LỤC X MẪU THÔNG BÁO SẢN PHẨM, HÀNG HÓA KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG
 • PHỤ LỤC XI MẪU PHIẾU TIẾP NHẬN MẪU SẢN PHẨM, HÀNG HÓA ĐỂ THỬ NGHIỆM
 • PHỤ LỤC XII CĂN CỨ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật