Quyết định 823/2003/QĐ-BKH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 823/2003/QĐ-BKH

Tiêu đề: Quyết định 823/2003/QĐ-BKH về việc ủy quyền cho Ban quản lý khu kinh tế mở Chu lai, tỉnh Quảng Nam trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các Dự án đầu tư nước ngoài vào các Khu công nghiệp, Khu chế xuất trong Khu Kinh tế mở Chu Lai do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Số hiệu: 823/2003/QĐ-BKH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Võ Hồng Phúc Ngày ban hành: 21/10/2003 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 823/2003/QĐ-BKH về việc ủy quyền cho Ban quản lý khu kinh tế mở Chu lai, tỉnh Quảng Nam trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các Dự án đầu tư nước ngoài vào các Khu công nghiệp, Khu chế xuất trong Khu Kinh tế mở Chu Lai do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC UỶ QUYỀN CHO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI, TỈNH QUẢNG NAM TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ...
 • Điều 1. Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi là Ban quản lý) là đầu mối hướng ...
 • Điều 2. Các dự án đầu tư Ban quản lý được uỷ quyền cấp Giấy phép đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau ...
 • Điều 3: Việc xem xét cấp giấy phép đầu tư theo quy trình đăng ký cấp giấy phép đầu tư hoặc quy trình ...
 • Điều 4: Ban quản lý tổ chức thẩm định và tự quyết định việc cấp Giấy phép đầu tư đối với các loại dự ...
 • Điều 5: Giấy phép đầu tư được soạn thảo theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn.
 • Điều 6: Đối với các dự án Ban quản lý không được uỷ quyền cấp giấy phép đầu tư, sau khi tiếp nhận, Ban ...
 • Điều 7. Ban quản lý hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án; thực hiện quản lý Nhà nước đối ...
 • Điều 8. Hàng quý, 6 tháng và hàng năm, Ban quản lý tổng hợp việc cấp Giấy phép đầu tư, điều chỉnh Giấy ...
 • Điều 9: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tạo mọi điều kiện thuận lợi và kiểm tra Ban quản lý thực hiện các việc ...
 • Điều 10. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 823/2003/QĐ-BKH để xử lý:

Tin tức về Quyết định 823/2003/QĐ-BKH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 823/2003/QĐ-BKH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 823/2003/QĐ-BKH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 823/2003/QĐ-BKH

Đang cập nhật