Thông tư 05/2010/TT-BKH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 05/2010/TT-BKH

Tiêu đề: Thông tư 05/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Số hiệu: 05/2010/TT-BKH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Võ Hồng Phúc Ngày ban hành: 10/02/2010 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 05/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Mẫu Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
  • Điều 3. Tổ chức thực hiện
  • MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA
  • PHỤ LỤC 1 DANH MỤC HÀNG HÓA THEO HỢP ĐỒNG
  • PHỤ LỤC 2 CÁC VÍ DỤ

Căn cứ Luật Đấu thầu 2005, ngày 10/02/2010, Bộ KHĐT đã ban hành Thông tư 05/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa (bao gồm cả phụ tùng thay thế, tài liệu kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật kèm theo nếu có) của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế.

Ban hành kèm theo Thông tư 05/2010/TT-BKH là Mẫu Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm những nội dung cơ bản sau:

Phần thứ nhất. Chỉ dẫn đối với nhà thầu

Chương I. Yêu cầu về thủ tục đấu thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu  

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

Phần thứ hai. Yêu cầu về cung cấp

Chương V. Phạm vi cung cấp

Chương VI. Tiến độ cung cấp

Chương VII. Yêu cầu về mặt kỹ thuật

Phần thứ ba. Yêu cầu về hợp đồng

Chương VIII. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương IX. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương X. Mẫu hợp đồng

Khi áp dụng Mẫu này, tổ chức, cá nhân lập hồ sơ mời thầu căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu mà đưa ra các yêu cầu trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Thông tư 05/2010/TT-BKH này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2010. Thôngthay thế Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 05/2010/TT-BKH để xử lý:

Tin tức về Thông tư 05/2010/TT-BKH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 05/2010/TT-BKH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 05/2010/TT-BKH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 05/2010/TT-BKH

Đang cập nhật