Nghị định 25/2010/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 25/2010/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 25/2010/NĐ-CP về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Số hiệu: 25/2010/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 19/03/2010 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị định 25/2010/NĐ-CP về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VÀ TỔ CHỨC ...
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Chủ sở hữu và phân công, phân cấp thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty trách ...
 • Điều 4. Chi phí chuyển đổi
 • Điều 5. Kế thừa quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trước chuyển đổi
 • Điều 6. Áp dụng pháp luật có liên quan
 • Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI
 • Điều 7. Đối tượng chuyển đổi
 • Điều 8. Điều kiện chuyển đổi
 • Điều 9. Trình tự chuyển đổi công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ, công ty thành viên hạch toán độc lập ...
 • Điều 10. Trình tự chuyển đổi tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập thành công ty trách ...
 • Điều 11. Thẩm quyền quyết định chuyển đổi
 • Điều 12. Nhiệm vụ của doanh nghiệp trong xây dựng đề án chuyển đổi
 • Điều 13. Nguyên tắc xử lý vốn, tài sản, tài chính và lao động khi chuyển đổi
 • Điều 14. Xác định vốn điều lệ
 • Điều 15. Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Điều 16. Trình, phê duyệt và thực hiện đề án chuyển đổi
 • Điều 17. Đăng ký kinh doanh
 • Điều 18. Đăng ký lại quyền sở hữu tài sản
 • Chương 3. TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU
 • Điều 19. Áp dụng mô hình và cơ cấu tổ chức quản lý công ty
 • Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên
 • Điều 21. Thành viên Hội đồng thành viên
 • Điều 22. Chủ tịch Hội đồng thành viên
 • Điều 23. Tổng giám đốc công ty
 • Điều 24. Mối quan hệ giữa Hội đồng thành viên với Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành
 • Điều 25. Kiểm soát viên
 • Điều 26. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Kiểm ...
 • MỤC II. TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY THEO MÔ HÌNH CHỦ TỊCH CÔNG TY
 • Điều 27. Chủ tịch công ty
 • Điều 28. Tổng giám đốc công ty
 • Điều 29. Kiểm soát viên
 • Điều 30. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên
 • Chương 4. QUẢN LÝ, GIÁM SÁT CỦA CHỦ SỞ HỮU ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
 • Điều 31. Nội dung quản lý, giám sát của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Điều 32. Chế độ thông tin, báo cáo của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và trách nhiệm của chủ sở ...
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 33. Hiệu lực thi hành
 • Điều 34. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện

Nghị định 25/2010/NĐ-CP chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên.

Theo quy định tại nghị định này, Nhà nước là chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do mình nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ. Chính phủ thống nhất tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ. Mỗi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi từ công ty nhà nước hoặc thành lập mới chỉ do một tổ chức được phân công, phân cấp dưới đây thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu.

Nghị định 25/2010 cũng quy định đối tương chuyển đổi là công ty nhà nước độc lập; công ty nhà nước là công ty mẹ tập đoàn kinh tế nhà nước; công ty mẹ trong tổng công ty nhà nước; công ty mẹ trong tổng công ty thuộc tập đoàn kinh tế nhà nước; công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con; công ty thành viên hạch toán độc lập của tổng công ty nhà nước, tập đoàn kinh tế nhà nước…

Theo đó, nghị định 25 quy định về điều kiện chuyển đổi, các đối tượng quy định trên thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn mà Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn; được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Còn vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính;…

Vốn điều lệ của công ty mẹ được hình thành từ việc tổ chức lại, chuyển đổi tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập theo hình thức công ty mẹ - công ty con là số vốn nhà nước thực có sau khi xử lý tài chính… Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi từ công ty mẹ, công ty nhà nước độc lập hoặc công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty là số vốn chủ sở hữu thực có sau khi xử lý tài chính.

Nghị định 25/2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/05/2010.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 25/2010/NĐ-CP để xử lý: