Quyết định 25/QĐ-CĐKGDBĐ

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 25/QĐ-CĐKGDBĐ

Tiêu đề: Quyết định 25/QĐ-CĐKGDBĐ năm 2010 ban hành Quy chế làm việc của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm do Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm ban hành Số hiệu: 25/QĐ-CĐKGDBĐ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm Người ký: Vũ Đức Long Ngày ban hành: 22/03/2010 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 25/QĐ-CĐKGDBĐ năm 2010 ban hành Quy chế làm việc của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm do Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CỤC ĐĂNG KÝ QUỐC GIA GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Cục trưởng, Phó Cục trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm và công chức, viên ...
 • QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CỤC ĐĂNG KÝ QUỐC GIA GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc làm việc
 • Chương II PHẠM VI, TRÁCH NHIỆM GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
 • Điều 3. Cục trưởng
 • Điều 4. Phó Cục trưởng
 • Điều 5. Những công việc được thảo luận tập thể trong Lãnh đạo Cục
 • Điều 6. Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm; Phó Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng, Phó ...
 • Điều 7. Công chức, viên chức
 • Chương III QUAN HỆ CÔNG TÁC
 • Điều 8. Quan hệ công tác giữa Lãnh đạo Cục
 • Điều 9. Quan hệ công tác giữa Lãnh đạo Cục với các đơn vị thuộc Cục
 • Điều 10. Quan hệ giữa các đơn vị thuộc Cục
 • Điều 11. Quan hệ công tác giữa Cục trưởng với cấp ủy và các tổ chức chính trị - xã hội trong Cục
 • Chương IV CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
 • Điều 12. Lập chương trình công tác
 • Điều 13. Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác
 • Điều 14. Soạn thảo và ký duyệt văn bản
 • Điều 15. Hội nghị và cuộc họp
 • Điều 16. Thông tin
 • Điều 17. Báo cáo
 • Điều 18. Quản lý công văn, tài liệu
 • Điều 19. Quản lý lao động
 • Điều 20. Quản lý tài chính
 • Điều 21. Quản lý tài sản
 • Điều 22. Tiếp khách
 • Điều 23. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 24. Tổ chức thực hiện
 • Điều 25. Sửa đổi, bổ sung
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 25/QĐ-CĐKGDBĐ để xử lý:

Tin tức về Quyết định 25/QĐ-CĐKGDBĐ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 25/QĐ-CĐKGDBĐ

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 25/QĐ-CĐKGDBĐ

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 25/QĐ-CĐKGDBĐ

Đang cập nhật