Quyết định 12/2010/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 12/2010/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 12/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Số hiệu: 12/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Võ Văn Một Ngày ban hành: 05/03/2010 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 12/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 53/2009 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND ...
 • QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI
 • Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Vị trí, chức năng
 • Điều 2. Hoạt động và trụ sở làm việc
 • Chương II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 • Điều 3. Nhiệm vụ chung
 • Điều 4. Về xây dựng
 • Điều 5. Về kiến trúc, quy hoạch xây dựng (gồm: Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng đô thị, quy ...
 • Điều 6. Về hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, bao ...
 • Điều 7. Về phát triển đô thị
 • Điều 8. Về nhà ở và công sở
 • Điều 9. Về kinh doanh bất động sản
 • Điều 10. Về vật liệu xây dựng
 • Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn khác
 • Chương III. TỔ CHỨC, BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ
 • Điều 12. Lãnh đạo Sở
 • Điều 13. Cơ cấu tổ chức
 • Điều 14. Biên chế
 • Chương IV. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ
 • Điều 15. Nhiệm vụ và trách nhiệm của Giám đốc Sở
 • Điều 16. Quyền hạn của Giám đốc Sở
 • Chương V. MỐI QUAN HỆ LÀM VIỆC
 • Điều 17. Đối với Bộ Xây dựng
 • Điều 18. Đối với Tỉnh ủy Đồng Nai và tổ chức đoàn thể của tỉnh
 • Điều 19. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
 • Điều 20. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 21. Đối với UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (UBND cấp huyện)
 • Điều 22. Quan hệ với cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ quản lý Nhà nước về xây dựng cấp huyện
 • Điều 23. Quan hệ với các tổ chức kinh tế, các hội, hiệp hội và tổ chức phi Chính phủ; các tổ chức, cá ...
 • Chương VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 24. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện Quy định này; đồng thời ...
 • Điều 25. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo đề nghị ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 12/2010/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 12/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 12/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 12/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 12/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật