Quyết định 32/2010/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 32/2010/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 32/2010/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 32/2010/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 25/03/2010 Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 32/2010/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020
  • Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 với những nội dung chủ ...
  • I. MỤC TIÊU
  • II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN
  • III. CÁC GIẢI PHÁP
  • IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
  • Điều 2. Phân công trách nhiệm các Bộ, ngành
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2010.
  • Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 32/2010/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 32/2010/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 32/2010/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 32/2010/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 32/2010/QĐ-TTg

Đang cập nhật