Quyết định 17/QĐ-CNĐP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 17/QĐ-CNĐP

Tiêu đề: Quyết định 17/QĐ-CNĐP năm 2008 ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Cục Công nghiệp địa phương do Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương ban hành Số hiệu: 17/QĐ-CNĐP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Cục Công nghiệp địa phương Người ký: Hoàng Quốc Vượng Ngày ban hành: 06/03/2008 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 17/QĐ-CNĐP năm 2008 ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Cục Công nghiệp địa phương do Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỤC CÔNG NGHIỆP ĐỊA ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Cục ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy ...
 • Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết ...
 • QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỤC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG
 • Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Cục
 • Điều 2. Trách nhiệm của lãnh đạo cấp Trưởng phòng
 • Điều 3. Quyền hạn của lãnh đạo cấp Trưởng phòng
 • Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của lãnh đạo cấp Phó Trưởng phòng
 • Điều 5. Các quy định khác
 • Chương II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CỤC
 • Điều 6. Văn phòng Cục
 • Điều 7. Phòng Thông tin-Đào tạo
 • Điều 8. Phòng Kế hoạch-Tổng hợp
 • Điều 9. Phòng Tài chính-Kế toán
 • Điều 10. Phòng Quản lý khuyến công
 • Điều 11. Phòng Phát triển doanh nghiệp công nghiệp và Hợp tác xã
 • Điều 12. Phòng Quản lý khu-cụm-điểm công nghiệp
 • Chương III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 13. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quy định này đều huỷ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 17/QĐ-CNĐP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 17/QĐ-CNĐP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 17/QĐ-CNĐP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 17/QĐ-CNĐP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 17/QĐ-CNĐP

Đang cập nhật