Quyết định 60/2009/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 60/2009/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 60/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định giải quyết đất dịch vụ hoặc đất ở theo Nghị quyết 15/2004/NQ-HĐND, Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND, Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND, Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp sang mục đích sản xuất phi nông nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Số hiệu: 60/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Phùng Quang Hùng Ngày ban hành: 11/11/2009 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 60/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định giải quyết đất dịch vụ hoặc đất ở theo Nghị quyết 15/2004/NQ-HĐND, Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND, Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND, Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp sang mục đích sản xuất phi nông nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIẢI QUYẾT ĐẤT DỊCH VỤ HOẶC ĐẤT Ở THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 15/2004/NQ-HĐND, NGHỊ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản quy định: “Về việc giải quyết đất dịch vụ hoặc đất ở cho ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành ...
 • QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT ĐẤT DỊCH VỤ HOẶC ĐẤT Ở THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 15/2004/NQ-HĐND, NGHỊ QUYẾT SỐ ...
 • Chương I. QUI ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Phạm vi áp dụng
 • Chương II. NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Điều kiện được giao đất dịch vụ hoặc đất ở
 • Điều 4. Hạn mức giao đất dịch vụ hoặc đất ở cho hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng và phạm vi điều ...
 • Điều 5. Hạn mức giao đất dịch vụ hoặc đất ở cho hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng và phạm vi điều ...
 • Điều 6. Nộp tiền sử dụng đất khi được giao đất dịch vụ hoặc đất ở
 • Điều 7. Quy hoạch đất để giải quyết chính sách đất dịch vụ hoặc đất ở
 • Điều 8. Quy định kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất ở.
 • Điều 9. Giao đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp từ ngày 25/5/2004 đến ngày ...
 • Điều 10. Trách nhiệm của UBND cấp huyện
 • Điều 11. Thẩm quyền và trình tự thực hiện việc giao đất dịch vụ hoặc đất ở
 • Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Trách nhiệm của các cấp, các ngành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 60/2009/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 60/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 60/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 60/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 60/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật