Quyết định 576/QĐ-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 576/QĐ-BGTVT

Tiêu đề: Quyết định 576/QĐ-BGTVT năm 2010 ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 576/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng Ngày ban hành: 09/03/2010 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 576/QĐ-BGTVT năm 2010 ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của Bộ Giao ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ...
 • KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 • I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ
 • II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010
 • III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
 • IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN
 • PHỤ LỤC I PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010 CỦA BỘ GIAO THÔNG ...
 • PHỤ LỤC II MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 576/QĐ-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 576/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 576/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 576/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 576/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật