Quyết định 2095/QĐ-BNN-CB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2095/QĐ-BNN-CB

Tiêu đề: Quyết định 2095/QĐ-BNN-CB năm 2008 về sử dụng tiền đóng góp đăng ký chứng nhận hàng nông lâm thủy sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 2095/QĐ-BNN-CB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lương Lê Phương Ngày ban hành: 11/07/2008 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 2095/QĐ-BNN-CB năm 2008 về sử dụng tiền đóng góp đăng ký chứng nhận hàng nông lâm thủy sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG TIỀN ĐÓNG GÓP ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN HÀNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG ...
  • Điều 1. Mức đóng góp tiền đăng ký chứng nhận hàng nông lâm thủy sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín ...
  • Điều 2. Việc đóng góp tiền đăng ký chứng nhận của các tổ chức, cá nhân và việc sử dụng tiền đóng góp ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Thủ trưởng ...
  • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIỀN ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN HÀNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO VÀ UY TÍN THƯƠNG ...
  • 1. Về đóng góp tiền đăng ký
  • 2. Về sử dụng tiền đóng góp

Ngày 11/07/2008, BNN đã ban hành Quyết định 2095/QĐ-BNN-CB năm 2008 về sử dụng tiền đóng góp đăng ký chứng nhận hàng nông lâm thủy sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại.

Mức đóng góp tiền đăng ký chứng nhận hàng nông lâm thủy sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại năm 2008 của các tổ chức, cá nhân như sau:

- Sản phẩm đăng ký đầu tiên là: 8.000.000 đồng (tám triệu đồng), nộp tại Hội đồng cấp cơ sở 3.000.000 đồng (ba triệu đồng), Hội đồng cấp Bộ 5.000.000 đồng (năm triệu đồng).

- Sản phẩm đăng ký thứ 2 là: 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng), nộp tại Hội đồng cấp cơ sở 2.000.000 đồng (hai triệu đồng), Hội đồng cấp Bộ 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng).

- Sản phẩm đăng ký thứ 3 là: 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng), nộp tại Hội đồng cấp cơ sở 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng), Hội đồng cấp Bộ 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm nghìn đồng).

- Các sản phẩm đăng ký từ thứ 4 trở đi là: 2.000.000 đồng/1 sản phẩm (hai triệu đồng), nộp tại Hội đồng cấp cơ sở 1.000.000 đồng (một triệu đồng), Hội đồng cấp Bộ 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2095/QĐ-BNN-CB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2095/QĐ-BNN-CB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2095/QĐ-BNN-CB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2095/QĐ-BNN-CB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2095/QĐ-BNN-CB

Đang cập nhật