Nghị định 32/2010/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 32/2010/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 32/2010/NĐ-CP về quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam Số hiệu: 32/2010/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 30/03/2010 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Nghị định 32/2010/NĐ-CP về quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THỦY SẢN CỦA TÀU CÁ NƯỚC NGOÀI TRONG VÙNG BIỂN VIỆT NAM
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam
 • Chương 2. ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP, CẤP LẠI, GIA HẠN VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG THỦY SẢN ...
 • Điều 5. Giấy phép hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài
 • Điều 6. Cấp Giấy phép lần đầu
 • Điều 7. Cấp lại và gia hạn Giấy phép
 • Điều 8. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép
 • Điều 9. Các trường hợp Giấy phép mất hiệu lực
 • Điều 10. Các trường hợp thu hồi Giấy phép
 • Điều 11. Thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép
 • Chương 3. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TÀU CÁ NƯỚC NGOÀI
 • Điều 12. Quyền của chủ tàu cá nước ngoài
 • Điều 13. Trách nhiệm của chủ tàu cá nước ngoài
 • Điều 14. Trách nhiệm của chủ tàu cá nước ngoài khi tàu kết thúc hoạt động
 • Chương 4. GIÁM SÁT VIÊN TÀU CÁ
 • Điều 15. Giám sát viên tàu cá
 • Điều 16. Trách nhiệm của giám sát viên
 • Điều 17. Quyền hạn của giám sát viên
 • Điều 18. Quyền lợi của Giám sát viên
 • Chương 5. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
 • Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 20. Trách nhiệm của các Bộ, ngành
 • Điều 21. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Chương 6. KIỂM TRA, KIỂM SOÁT, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
 • Điều 22. Kiểm tra, kiểm soát hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam
 • Điều 23. Xử lý hành vi vi phạm hành chính đối với tàu cá nước ngoài
 • Điều 24. Thủ tục xử lý vi phạm hành chính và thi hành quyết định xử phạt, áp dụng các biện pháp ngăn ...
 • Điều 25. Xử lý vi phạm của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính
 • Điều 26. Khiếu nại, tố cáo
 • Chương 7. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 27. Hiệu lực thi hành
 • Điều 28. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I MẪU GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG THỦY SẢN
 • PHỤ LỤC II MẪU GIA HẠN GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI TÀU NƯỚC NGOÀI
 • PHỤ LỤC III ĐƠN XIN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG THỦY SẢN
 • PHỤ LỤC IV ĐƠN XIN CẤP LẠI GIẤY PHÉP
 • PHỤ LỤC V ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG THỦY SẢN
 • PHỤ LỤC VI MẪU NHẬT KÝ KHAI THÁC THỦY SẢN CỦA TÀU CÁ NƯỚC NGOÀI

Nghị định 32/2010/NĐ-CP quản lý hoạt động thủy sản tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam.

Nội dung nghị định này quy định về điều kiện, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động thủy sản; trách nhiệm của chủ tàu cá nước ngoài hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển của Việt Nam; kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính và khiếu nại, tố cáo liên quan hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam.

Theo quy định tại nghị định 32/2010, để chủ tàu cá nước ngoài hoạt đông thủy sản tại Việt Nam, chủ tàu cá đó phải xin Giấy phép hoạt động thủy sản, một chủ tàu cá có thể xin cấp Giấy phép cho nhiều tàu cá. Thời hạn của Giấy phép được cấp không quá 12 tháng đối với hoạt động khai thác thủy sản, không quá 24 tháng đối với các hoạt động thủy sản khác.

Theo đó, chủ tàu cá sẽ được hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam theo nội dung ghi trong Giấy phép, và được Nhà nước Việt Nam bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình hoạt động thủy sản tại Việt Nam. Chủ tàu cá Phải đóng đầy đủ các khoản phí, lệ phí theo quy định và mua bảo hiểm cho giám sát viên.

Bên cạnh quy định quyền lợi của chủ tàu cá nước ngoài, nghị định 32/2010 cũng quy định trách nhiệm của chủ tàu cá, theo đó chủ tàu cá nước ngoài phải đóng đầy đủ các khoản phí, lệ phí theo quy định và mua bảo hiểm cho giám sát viên. Ít nhất 07 ngày trước khi đưa tàu cá vào Việt Nam, phải thông báo bằng văn bản (fax, email hoặc gửi văn bản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cho Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam biết. Khi đến Việt Nam phải làm thủ tục nhập cảnh theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2010.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 32/2010/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 32/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 32/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 32/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 32/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật