Quyết định 653/QĐ-KTNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 653/QĐ-KTNN

Tiêu đề: Quyết định 653/QĐ-KTNN năm 2010 ban hành Quy chế sử dụng nguồn kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được của Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Số hiệu: 653/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Vương Đình Huệ Ngày ban hành: 22/04/2010 Lĩnh vực: Tài chính, Kế toán, kiểm toán, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 653/QĐ-KTNN năm 2010 ban hành Quy chế sử dụng nguồn kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được của Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ TIẾT KIỆM ĐƯỢC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế sử dụng nguồn kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 720/QĐ-KTNN ngày 06/10/2006 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ máy điều hành, thủ ...
 • QUY CHẾ SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH TIẾT KIỆM ĐƯỢC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được của Kiểm toán Nhà nước
 • Điều 3. Đối tượng được hưởng
 • Điều 4. Nội dung sử dụng kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được của Kiểm toán Nhà nước
 • Điều 5. Nguyên tắc thực hiện chi trả
 • Điều 6. Tỷ lệ và phương án sử dụng kinh phí
 • Điều 7. Công khai kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được của Kiểm toán Nhà nước
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • MỤC I. TRẢ THU NHẬP TĂNG THÊM
 • Điều 8. Kinh phí trả thu nhập tăng thêm
 • Điều 9. Các khoản trả thu nhập tăng thêm và việc quyết định mức trả thu nhập tăng thêm
 • Điều 10. Hình thức trả thu nhập tăng thêm
 • Điều 11. Tạm đình chỉ hoặc khấu trừ thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức và người lao động
 • MỤC II. CHI KHEN THƯỞNG CHO TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH
 • Điều 12. Chi khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích
 • MỤC III. CHI CHO CÁC HOẠT ĐỘNG PHÚC LỢI
 • Điều 13. Trích kinh phí chi cho các hoạt động phúc lợi
 • Điều 14. Việc sử dụng kinh phí chi cho các hoạt động phúc lợi
 • MỤC IV. CHI TRỢ CẤP KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT
 • Điều 15. Đối tượng được xem xét trợ cấp khó khăn đột xuất
 • Điều 16. Thủ tục đề nghị và mức chi trợ cấp khó khăn đột xuất
 • MỤC V. CHI THÊM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ
 • Điều 17. Mức chi thêm cho người lao động khi thực hiện tinh giản biên chế
 • Điều 18. Thủ tục đề nghị
 • MỤC VI. TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ DỰ PHÒNG ỔN ĐỊNH THU NHẬP
 • Điều 19. Trích lập Quỹ dự phòng ổn định thu nhập
 • Điều 20. Sử dụng Quỹ dự phòng ổn định thu nhập
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 21. Hiệu lực thi hành
 • Điều 22. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 653/QĐ-KTNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 653/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 653/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 653/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 653/QĐ-KTNN

Đang cập nhật