Quyết định 04/2010/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 04/2010/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Bình Tân do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành Số hiệu: 04/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Văn Chính Ngày ban hành: 26/04/2010 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Bình Tân do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 3263 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, Thủ ...
 • QUY CHẾ (MẪU) TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
 • Chương I VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
 • Điều 1. Vị trí và chức năng
 • Chương II NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Chương III TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ
 • Điều 3. Tổ chức bộ máy
 • Điều 4. Biên chế
 • Chương IV CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
 • Điều 5. Chế độ làm việc
 • Điều 6. Chế độ sinh hoạt hội họp
 • Điều 7. Mối quan hệ công tác
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 8. Căn cứ Quy chế này, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm cụ thể hóa chức năng ...
 • Điều 9. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 04/2010/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 04/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 04/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 04/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 04/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật